archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku 1999, všechny rubriky

Církevní sňatek po novele zákona o rodině, Hrdina, A., Stati 03/1999
Malé zamyšlení nad starým tématem (převisů a podrostů), Kindl, M., Glosy 05/1999
Spotřebitelské soutěže a hry v předválečném Československu, Eliáš, K., Stati 03/1999
"Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition" z oboru mezinárodního práva veřejného, Šturma, P., Danová, E., Z vědeckého života 11/1999
"Concours Européen des Droits de l'Homme, René Cassin" z oboru Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách, Šturma, P., Danová, E., Z vědeckého života 11/1999
Ženevská výroční schůze International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, Telec, I., Z vědeckého života 12/1999
Berlínský kongres Association Littéraire et Artistique Internationale, Telec, I., Z vědeckého života 12/1999
Interpretace práva a otázky překlenování tzv. mezer v soukromém právu, Kubištová, J., Stati 10/1999
Jiří Boguszak, Jiří Čapek, Teorie práva, Codex Bohemia, Praha 1997, Gerloch, A., Recenze a anotace 10/1999
Fustel de Coulanges: Antická obec, přeložili Jitka Bryksí, Kateřina Mikšová, Jan Sokol, Praha 1998, Bělovský, P., Recenze a anotace 10/1999
Sean D. Murphy, Humanitarian Intervention: The United Nations in and Evolving World Order, University of Pennsylvania Press, 1996, Danová, E., Recenze a anotace 10/1999
Jean-Pierre Bois, L'Europe a l'époque moderne; Origines, utopie et réalités de l'idée d'Europe XVI-XVIIIe siecle, Armand Colin, Paris 1999, Adamová, K., Recenza a anotace 10/1999
Právní nástroje hospodářské konvergence mezi členskými státy Evropské unie, Tomášek, M., Stati 11/1999
Duální ekologická odpovědnost státu a hospodářské sféry v SRN, Pitschas, R., Stati 11/1999
Historické poznatky o legislativní a právní činnosti na resortech (1918-1938) a jejich aktuální význam, Šín, Z., Stati 11/1999
K právní úpravě výkonu rozhodnutí na peněžité plnění, Grossová, M., Stati 11/1999
Imperativ ústavně konformní interpretace a aplikace právních předpisů, Šimíček, V., Stati 12/1999
Pierre-Marie Martin, Les Echecs du droit international (Neúspěchy mezinárodního práva), Presses Universitaires de France, Paris 1996, Urbanová, V., Recenze a anotace 11/1999
Oldřich Matoušek, Andrea Kroftová, Mládež a delikvence, 1. vyd., Praha, Portál, 1998, Komenda, A., Recenze a anotace 11/1999
J. Kouřil, J. Bartoš, J. Čajová, Zapomenuté pohraničí. Šumvald u Uničova 1938-1945, Janua, Praha 1999, Adamová, K., Recenze a anotace 11/1999
Zpráva o veřejném slyšení uspořádaném Senátem Parlamentu ČR ke zkušenostem s aplikací novely zákona o rodině č. 91/1998 Sb., Haderka, J., Z vědeckého života 11/1999
Trauma odsunu - mýtus a realita, Šamalík, F., Stati 12/1999
Integrační aspekty flexibilního postupu podle Amsterodamské smlouvy, Pikna, B., Stati 12/1999
Mezinárodní trestní soud - historický vývoj, současný stav a stručný rozbor jeho statutu, Lukášek, L., Stati 12/1999
Jan Kořenský, František Cvrček, František Novák, Juristická a lingvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup), Praha, Academia 1999, Krecht, J., Recenze a anotace 12/1999
Radvanová Senta, Zuklínová Michaela: Kurs občanského práva. Instituty rodinného práva, Vydavatelství C.H. Beck, Praha 1999, Haderka, J., Recenze a anotace 12/1999
Mezinárodní trestní soudnictví, Čepelka, Č., Stati 10/1999
Diskriminace cizinců a etnických menšin, Kälin, W., Stati 10/1999
Některé problémy legislativního procesu z pohledu současných legislativních pravidel vlády a možnosti jejich řešení, Barák, J., Stati 10/1999
Vytváření jednotného justičního prostoru v Evropě a české mezinárodní právo soukromé, Rozehnalová, N., Týč, M., Stati 10/1999
Michael Senellart: Les arts de gouverner. Du régime en médiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995, Riegrová, B., Recenze a anotace 09/1999
Santalucia, Bernardo: Diritto e processo penale nell'antica Roma, 2. vyd., Milano, Giuffre, 1998, Skřejpek, M., Recenze a anotace 09/1999
Přijetí Českého sdružení pro právní a sociální filosofii do Rady vědeckých společností České republiky, Klabouch, J., Z vědeckého života 06/1999
VI. slovenský seminář o duševním vlastnictví, Telec, I., Z vědeckého života 01/1999
Zásady mezinárodních obchodních smluv, nový trend ve vývoji závazkového práva, Kanda, A., Stati 02/1999
Zpráva z kolokvia Francouzské společnosti pro mezinárodní právo "Kodifikace mezinárodního práva" v Aix-en-Provence, Šturma, P., 02/1999
Václav Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda. Praha, Linde 1998, Bárány, E., Recenze a anotace 06/1999
"Benešovy dekrety" neboli spor o českou národní a demokratickou identitu, Šamalík, F., Diskuze 08/1999
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako součást našeho právního řádu, Kanda, A., Stati 01/1999
Úmluva o potírání teroristických bombových útoků, Lukášek, L., Stati 02/1999
Realizace zástavního práva po novele obč. zákoníku zákonem č. 165/1998 Sb., Hulmák, M., Glosy 03/1999
Restituce církevního majetku v souladu s ústavou, Dobszay, J., Informace 04/1999
Transformace právních systémů a ekonomik ve věku regionální a globální interdependence., Klabouch, J., Z vědeckého života 04/1999
Úvahy o efektívnosti civilnej súdnej exekúcie v Slovenskej republike, Mazák, J., Stati 05/1999
Užitečnost nebo teleologie?, Weinberger, O., Stati 06/1999
Sedmé setkání právních romanistů střední a východní Evropy a Itálie, Bělovský, P., Z vědeckého života 06/1999
The International Survey of Family Law, 1997 (Mezinárodní přehled rodinného práva na rok 1997), Publ. on behalf of the ISFL, M. Nijhoff Publishers, The Hague, 1999, Haderka, J., Recenze a anotace 09/1999
Pôsobnosť orgánov Európskej únie v oblasti sociálnej politiky a pracovného práva, Schronk, R., Stati 01/1999
O. W. Holmes na stezce práva, Seltenreich, R., Stati 01/1999
Některé právní aspekty asistované reprodukce, Veberová, M., Uhlíř, D., Informace 01/1999
Ph. Coenraets, Droit de l'environnement: Les grands arrets de la jurisprudence belge, M. Larcier, Bruxelles, 1996, Zástěrová, J., Recenze a anotace 01/1999
Problémy s naší ústavností, Ševčík, V., Stati 03/1999
Problémy a perspektívy Ústavy Slovenskej republiky, Čič, M., Stati 04/1999
Několik úvah o smluvní svobodě a jejích projevech v pracovním právu, Galvas, M., Stati 04/1999
Past čistého svědomí, Michnik, A., Informace 04/1999
Pojem práva a právní teorie v díle Oty Weinbergera, Přibáň, J., Stati 05/1999
O předmětu právních vztahů, David, O., Diskuze 05/1999
Ochrana finančních zájmů ES s přihlédnutím k jejím trestněprávním aspektům, Pipek, J., Stati 07/1999
Poznámka k zamyšlení o podrostech a převisech, David, O., Diskuze 07/1999
Proces sjednocování spolupráce v trestním řízení a trestního práva procesního v Evropě, Pipek, J., Stati 06/1999
Právní řád NDR - paralela k "Třetí Říši"?, Seltenreich, R., Stati 08/1999
Právní principy - kolokvium, pořadatel sborníku prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc., Vydavatelství 999 Pelhřimov, 1999, Kysela, J., Recenze a anotace 08/1999
Neoinstitucionalismus a životní jubileum O. Weinbergera, Maršálek, P., Z vědeckého života 08/1999
Petr Průcha: Základní pojmy a instituty správního práva, Brno 1998, Mates, P., Recenze a anotace 09/1999
L. Pítrová, R. Pomahač: Evropské správní soudnictví, C.H. Beck, Praha 1998, Mates, P., Recenze a anotace 01/1999
Monika Pauknerová, Společnosti v mezinárodním právu soukromém, Karolinum, nakl. Karlovy univerzity, Praha 1998, Rozehnalová, N., Recenze a anotace 03/1999
Církevní soudy - k čemu dnes?, Hrdina, A., Stati 04/1999
Moderní základ tvorby práva v ústavě Polské republiky, Šín, Z., Stati 07/1999
Kvalifikace v mezinárodním právu soukromém, Čermák, K., Stati 06/1999
Několik úvah nad otázkou kontroly v mezinárodním právu, Ondřej, J., Stati 06/1999
Les monarchies (Monarchie), pod vedením Ives-Marie Bercé, Presses Universitaires de France, Paris 1997, Adamová, K., Recenze a anotace 08/1999
Kvalitativní výzkum soudního rozhodování, Šejvl, M., Stati 09/1999
K historickému vývoji doktríny neplatnosti právních úkonů v oblasti rozporu se zákonem a dobrými mravy, Salač, J., Stati 02/1999
K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností, Eliáš, K., Stati 04/1999
Konfiskace dle dekretů prezidenta republiky ve vztahu k dědickému právu, Procházka, A., Glosy 04/1999
Komentovaný návrh článků ústavy České republiky upravujících její vztah k mezinárodnímu právu, Malenovský, J., Stati 05/1999
K právní úpravě družstevnictví - úvahy de lege ferenda, Helešic, F., Stati 05/1999
K otázkám úpravy mezinárodního práva soukromého, Kučera, Z., Stati 07/1999
Kontinuita a diskontinuita závazků v souvislosti se zavedením nové měny euro, Tomášek, M., Stati 06/1999
K právní kontinuitě řeholních společností, Hrdina, A., Kavka, J., Diskuze 06/1999
Evropská dohoda jako nástroj sbližování českého práva s právem ES, Šišková, N., Stati 01/1999
Idea dobré vlády pro Korsiku: Rousseau - Voltaire, Riegrová, B., Stati 02/1999
K antropocentrickému aspektu environmentálneho práva, Čipkár, J., Informace 02/1999
Iura quaesita a jejich uplatnění v judikatuře Ústavního soudu, Fiala, J., Stati 03/1999
Evropská spolupráce v trestním právu, Pipek, J., Stati 03/1999
Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma, Srovnávací ústavní právo, Codex Bohemia, Praha, 1998, Kuba, J., Recenze a anotace 03/1999
Existuje normativní logika?, Krecht, J., Stati 07/1999
Eric Stein, Czecho/Slovakia: Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, Negotiated Breakup (Česko/Slovensko: národnostní konflikt, ústavní roztržka, dojednané rozdělení). Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 1997, Pěchota, V., Recenze a anotace 07/1999
Hrušáková M. a kol., Zákon o rodině - komentář, C.H. Beck, Praha, Haderka, J., Recenze a anotace 07/1999
Josef Blahož, Vladimír Baláš, Karel Klíma: Srovnávací ústavní právo, Codex Bohemia, Praha 1998, Mates, P., Recenze a anotace 06/1999
Doktrína stare decisis v zemích common law, Kühn, Z., Stati 08/1999
Fabienne Rousso-Lenoir: Minorités et droits de l'homme. L'Europe et son double, Paříž 1994, Riegrová, B., Recenze a anotace 08/1999
Informace o výzkumném projektu Transformation des Verfassungssystems der Slowakei. Interdependenzen politischer und verfassungsrechtlicher Entwicklung seit 1989, Vodička, K., Z vědeckého života 08/1999
Evropský modelový trestní zákon, Pipek, J., Stati 09/1999
Důchodové právní vztahy, Gregorová, Z., Stati 09/1999
Histoire de la fonction publique en France (Dějiny státního aparátu ve Francii), 3 díly, pod redakcí M. Pineta, G.-V. Labat, Paris 1993, Adamová, K., Recenze a anotace 09/1999
Diskuse nad novelou českého loterijního zákona, Balaš, V., Stati 03/1999
Aplikace práva ES z hlediska pravomocí orgánů ES a orgánů členských států, Týč, V., Stati 05/1999
Dívat se minulosti do očí, Viljoen, F., Informace 05/1999
Definícia pojmu domorodý národ v súčasném medzinárodnom práve, Jankuv, J., Stati 08/1999
Členství České republiky v Evropské unii a některé otázky práva obchodních společností, Mrázková, L., Stati 08/1999
Cesty zvyšování úrovně tvorby práva ve světle testování legislativních návrhů a regulatorní reformy v zemích OECD, Grospič, J., Stati 09/1999