archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku 1991, všechny rubriky

T. Buergenthal, R. Norris, D. Sheltonová, Protecting Human Rights in the Americas. Selected Problems (Ochrana lidských práv na americkém kontinentě. Vybrané problémy), Kehl - Strasbourg - Arlington, 1990, 561 s., Jílek, D., Recenze a anotace 09-10/1991
A. Kiss (dir.), L'écologie et la loi (Ekologie a zákon), Paris, Ed. l'Harmattan, coll. Environnement, 1989, 404 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 09-10/1991
La réparation des dommages catastrophiques (Náhrada škod způsobených katastrofami), XIIIes Journées d'études juridiques - Jean Dabin, Louvain-la-neuve, Université Catholique de Louvain-Faculté de droit, 16-17-18 novembre 1988, 487p., Zástěrová, J., Recenze a anotace 09-10/1991
Derek Morgan, R. G. Lee, Blackstone's guide to the human fertilisation and embyology Act 1990, London, 1991, 261 s., Haderka, J., Recenze a anotace 09-10/1991
Bernat, Erwin (ed.), Fortpflanzungsmedizin - Wertung und Gesetzgebung (Beiträge zum Entwurf eines Fortpflanzungshilfegesetzes), Wien, Verlag der österreichischen Staatsdruckerei, 1991, 142 s., Haderka, J., Recenze a anotace 09-10/191
Gérard Cornu a kol., Vocabulaire juridique (Právnický slovník), 2. vyd., Paris, Presses universitaires de France, 1990, XIX+859 s., Fekete, I., Recenze a anotace 09-10/1991
Učebnice římského práva, Knapp, V., Recenze a anotace 09-10/1991
Významné dílo světové komparatistiky, Knapp, V., Recenze a anotace 09-10/1991
Odkud přicházíme (a kam tedy jdeme)? Jan Patočka, Kacířské eseje o filozofii dějin, Praha, Academia, 1990, 162 s., Eliáš, K., Recenze a anotace 09-10/1991
Anketa ke koncepčním otázkám tvorby nové ústavy ČSFR a ústav republik, Redakce, Diskuze 09-10/1991
Životní jubileum JUDr. Jana Kostečky, CSc., Redakce, Stati 09-10/1991
Profesoru Igoru Tomešovi k šedesátinám, Redakce, Stati 09-10/1991
K zákonné úpravě vztahů v družstevnictví, Suchánek, J., Stati 09-10/1991
K problematice dualismu práva soukromého a veřejného, Pekárek, M., Stati 09-10/1991
Rozbor vztahů mezi ústřední vládou a místní správou v různých systémech: pojmový rámec a některé příklady, Elander, I., Stati 09-10/1991
Empirický výzkum měst v SRN - tendence, otázky a přístupy, Wollmann, H., Stati 09-10/1991
Tvorba ústavy ČSFR: Je soudní kontrola ústavnosti nezbytná? Jakou má mít formu?, Coleman, W., T., Stati 09-10/1991
Náčrt problémů a možných alternativ týkajících se omezení práv, zejména práva na soukromí a náboženské svobody, Tribe, L., H., Stati 09-10/1991
K otázce poznávání v právní vědě, Lakatoš, M., Stati 09-10/1991
Federativní stát a jeho právní systém, Krecht, J., Stati 09-10/1991
Majetková práva zahraničních investorů a nová čs. ústava, Zemánek, J., Stati 07-08/1991
Pracovní právo v tržním hospodářství, Kalenská, M., Stati 07-08/1991
Reforma sociálního zabezpečení a nový ústavní systém, Kostečka, J., Stati 07-08/1991
Svoboda podnikání a právní regulace zahraničně obchodních vztahů, Pauknerová, M., Stati 07-08/1991
Problémy nové právní úpravy ochrany životního prostředí v ČSFR, Kindl, M., Stati 07-08/1991
Evropská konvence lidských práv, Skála, J., Stati 07-08/1991
Státní správa a správní právo před listopadem a po listopadu 1989, Matula, M., Stati 07-08/1991
K demokratické tradici československého konstitucionalismu, Grospič, J., Matula, M., Stati 07-08/1991
Společensko-politické a právní předpoklady ústavnosti a zákonnosti, Lakatoš, M., Stati 07-08/1991
Dvojí zamyšlení o právu a svobodě, Boček, O., Stati 07-08/1991
Dominique Carreau, Droit international (Mezinárodní právo), 2e éd., Etudes internationales (Mezinárodní studie), No 1, Paris, Pedone, 1988, 618 s., Šturma, P., Stati 06/1991
Poznámky k tvorbě právních norem, Bičovský, J., Bahbouh, R., Stati 06/1991
Ústavní ochrana svobody projevu, svobody tisku a svobody sdružování a shromažďování, Mazer, R., A., Stati 06/1991
Právo Evropských společenství a čs. právní řád, Kalenský, P., Stati 06/1991
K problematice nového čs. občanského práva, Kanda, A., Stati 06/1991
Právní kultury ve vzájemném srovnání, Blankenburg, E., Stati 06/1991
Nad variantami nového státoprávního uspořádání Československého státu, Gerloch, A., Stati 06/1991
K mezinárodněprávním aspektům návrhu nové československé ústavy, Wagner, A., Stati 06/1991
K povaze pluralistické demokracie - úvahy politologicko-konstitucionalistické, Klokočka, V., Stati 06/1991
Seminář o evropském kartelovém právu, Pokorná, J., Z vědeckého života 05/1991
Přednáška univerzitního profesora H. G. Heinricha v Praze, Ondrašik, M., Z vědeckého života 05/1991
Jean-Claude Gautron, Droit européen (Evropské právo), 4e ed., Paris, Dalloz, 1989, 199 s., Šturma, P., Recenze a anotace 05/1991
Informační systém o čs. právních předpisech - CS LEGSYS, Cvrček, F., Novák, F., Donát, J., Stati 05/1991
Bezmocnost práva a instrumentální používání práva, Blankenburg, E., Stati 05/1991
Ústavní stížnosti, Blahož, J., Stati 05/1991
Ústavní ustanovení, která se vztahují k soudnictví a k přezkoumávání ústavnosti zákonů, Wright, N., Stati 05/1991
Soudnictví - základní otázky, Fried, Ch., Stati 05/1991
Ochrana práv menšin v nové československé ústavě, Rosenthal, A. J., Stati 05/1991
Obecné principy právní úpravy mezinárodní kupní smlouvy, Kanda, A., Stati 05/1991
Zaměstnanecká participace na řízení podniku, Tomeš, I., Stati 05/1991
René David, Camille Jauffret - Spinosi, Les grands systemes de droit contemporains (Velké systémy súčasného práva), 9. vyd., Paris, Dalloz, 1988, 734 s., Fekete, I., Recenze a anotace 04/1991
Johan Huizinga, Jeseň stredoveku - Homo ludens, Bratislava, Tatran, 1990, 377 s., Eliáš, K., Recenze a anotace 04/1991
Postavy a problémy českých dějin, Eliáš, K., Recenze a anotace 04/1991
Vznikla nová odborná společnost, Tomeš, I., Z vědeckého života 04/1991
Projekt komparativního konstitucionalismu Americké rady pro výzkum společností a mezinárodní konference Konstitucionalismus a přechod k demokracii ve východní Evropě, Matula, M., Grospič, J, Syllová, J., Informace 04/1991
Mezinárodněprávní úprava postavení uprchlíků, Šturma, P., Stati 04/1991
Subjekty práva životního prostředí, Zástěrová, J., Stati 04/1991
Národnostní vztahy v novém státě: případ Izraele, Lazin, F., A., Stati 04/1991
Konstitucionalismus, Howard, D., A., E., Stati 04/1991
Problematika lidských práv v návrhu československé ústavy, Garbus, M., Stati 04/1991
Československé ústavní dějiny, Pěchota, V., Stati 04/1991
Zpráva o obhajobě kandidátské disertační práce JUDr. Janky Šintálové, , Z vědeckého života 03/1991
P. A. Leme Machado, Direito Ambiental Brazileiro (Brazilské právo životního prostředí), 2. ed., Sao Paulo, Revista dos Tribunais, 1989, 478 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 03/1991
Přednáška profesora Dr. A. Lazina v Ústavu státu a práva ČSAV, Syllová, J., Ondrašik, M., Informace 03/1991
Zasedání Stálého výzkumného výboru Mezinárodní asociace pro politickou vědu, Skála, J., Informace 03/1991
Odklon v trestním řízení, Suchý, O., Stati 03/1991
Orgány státní ochrany přírody jakožto tzv. dotčené orgány ve smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících, Wurstová, J., Zástěrová, J., Stati 03/1991
Hospodářské komory de lege ferenda, Fiala, J., Stati 03/1991
Centralizace a decentralizace v místní správě a ústavní soudnictví, Blahož, J., Stati 03/1991
Tvorbu práva na úroveň právní vědy, Lakatoš, M., Stati 03/1991
Právní kultura, právní stát a rule of law v historickém kontextu východní periferie Evropy, Kulcsár, K., Stati 03/1991
Zpráva o obhajobě kandidátské disertační práce JUDr. Vladimíra Balaše, , Z vědeckého života 02/1991
Zpráva o obhajobě doktorské disertační práce JUDr. Jiřího Klaboucha, CSc., , Z vědeckého života 02/1991
Ustavení Asociace právníků ČSFR, Mates, P., Z vědeckého života 02/1991
Quantitative Analyses of Law, A Comparative Empirical Study (Kvantitativní analýzy práva, srovnávací empirická studie). Sources of Law in Eastern and Western Europe, Ed. Heinz Schäffer, Attila Rácz ve spolupráci s Barbara Rhode, Budapest, Akadémia Kiadó, Cvrček, F., Recenze a anotace 02/1991
Thomas Buergenthal, International Human Rights in a Nutshell (Mezinárodní ochrana lidských práv v kostce), St. Paul, 1988, 283 s., Jílek, D., Recenze a anotace 02/1991
F. Sudre, La Convention européenne des droits de l'homme (Evropská úmluva o lidských právech), Presses Universitaires de France, "Que sais-je?", No 2513, Paris, 1990, 127 s., Šturma, P., Recenze a anotace 02/1991
O.V. Danilenko, Stimulirovanije ochrany prirody v narodnom chozjajstve (Stimulování ochrany přírody v národním hospodářství), Moskva, Nauka, 1989, 128 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 02/1991
Peter Škultéty, Štátna správa v súčasných podmienkach, Veda, Bratislava, 1990, 207 s., Štefanovič, M., Recenze a anotace 02/1991
Multiplikace trestních norem v republikánském Římě a její příčiny, Skřejpek, M., Stati 02/1991
K dalšímu výzkumu české státnosti, Adamová, K., Stati 02/1991
Správní dozor, Kopecký, M., Stati 02/1991
Několik úvah nad institutem majetkových vztahů mezi manžely, Hrušáková, M., Fiala, J., Stati 02/1991
Právní stát, sociální nesourodost a kulturní improvizace: případ moderní indické společnosti, Gandhi, J., S., Stati 02/1991
Federalismus a soudní kontrola ústavnosti, Jackson, V., S., Stati 02/1991
Koncepce reformy vzdělávání na právnické fakultě Univerzity Karlovy v společenských souvislostech, Pavlíček, V., Stati 02/1991
Přednáška profesora K. W. Deutsche v Praze, Ondrašik, M., Z vědeckého života 01/1991
Vývoj institutu diplomatické ochrany a trendy mezinárodněprávní úpravy ochrany investic, Šturma, P., Stati 01/1991
Návrh úmluvy o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku a stanovisko Československa - na okraj rozhodování rakouských soudů o československých jaderných elektrárnách, Pauknerová, M., Balaš, V., Stati 01/1991
Soustava ústavních soudů v Jugoslávii, Kristan, I., Stati 01/1991
Zahraniční věci v moderní ústavě, Stein, E., Yntema, H., E., Stati 01/1991
Belgie a Československo: úvahy o federalismu, Delpérée, F., Stati 01/1991
Studie o federalismu ke zvážení tvůrcům československé ústavy, Tribe, L., H., Stati 01/1991
Lidská práva a trestní řízení, Schwartz, H., Stati 01/1991