archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku 1999 v rubrice prstati

Církevní sňatek po novele zákona o rodině, Hrdina, A., Stati 03/1999
Spotřebitelské soutěže a hry v předválečném Československu, Eliáš, K., Stati 03/1999
Interpretace práva a otázky překlenování tzv. mezer v soukromém právu, Kubištová, J., Stati 10/1999
Právní nástroje hospodářské konvergence mezi členskými státy Evropské unie, Tomášek, M., Stati 11/1999
Duální ekologická odpovědnost státu a hospodářské sféry v SRN, Pitschas, R., Stati 11/1999
Historické poznatky o legislativní a právní činnosti na resortech (1918-1938) a jejich aktuální význam, Šín, Z., Stati 11/1999
K právní úpravě výkonu rozhodnutí na peněžité plnění, Grossová, M., Stati 11/1999
Imperativ ústavně konformní interpretace a aplikace právních předpisů, Šimíček, V., Stati 12/1999
Trauma odsunu - mýtus a realita, Šamalík, F., Stati 12/1999
Integrační aspekty flexibilního postupu podle Amsterodamské smlouvy, Pikna, B., Stati 12/1999
Mezinárodní trestní soud - historický vývoj, současný stav a stručný rozbor jeho statutu, Lukášek, L., Stati 12/1999
Mezinárodní trestní soudnictví, Čepelka, Č., Stati 10/1999
Diskriminace cizinců a etnických menšin, Kälin, W., Stati 10/1999
Některé problémy legislativního procesu z pohledu současných legislativních pravidel vlády a možnosti jejich řešení, Barák, J., Stati 10/1999
Vytváření jednotného justičního prostoru v Evropě a české mezinárodní právo soukromé, Rozehnalová, N., Týč, M., Stati 10/1999
Zásady mezinárodních obchodních smluv, nový trend ve vývoji závazkového práva, Kanda, A., Stati 02/1999
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako součást našeho právního řádu, Kanda, A., Stati 01/1999
Úmluva o potírání teroristických bombových útoků, Lukášek, L., Stati 02/1999
Úvahy o efektívnosti civilnej súdnej exekúcie v Slovenskej republike, Mazák, J., Stati 05/1999
Užitečnost nebo teleologie?, Weinberger, O., Stati 06/1999
Pôsobnosť orgánov Európskej únie v oblasti sociálnej politiky a pracovného práva, Schronk, R., Stati 01/1999
O. W. Holmes na stezce práva, Seltenreich, R., Stati 01/1999
Problémy s naší ústavností, Ševčík, V., Stati 03/1999
Problémy a perspektívy Ústavy Slovenskej republiky, Čič, M., Stati 04/1999
Několik úvah o smluvní svobodě a jejích projevech v pracovním právu, Galvas, M., Stati 04/1999
Pojem práva a právní teorie v díle Oty Weinbergera, Přibáň, J., Stati 05/1999
Ochrana finančních zájmů ES s přihlédnutím k jejím trestněprávním aspektům, Pipek, J., Stati 07/1999
Proces sjednocování spolupráce v trestním řízení a trestního práva procesního v Evropě, Pipek, J., Stati 06/1999
Právní řád NDR - paralela k "Třetí Říši"?, Seltenreich, R., Stati 08/1999
Církevní soudy - k čemu dnes?, Hrdina, A., Stati 04/1999
Moderní základ tvorby práva v ústavě Polské republiky, Šín, Z., Stati 07/1999
Kvalifikace v mezinárodním právu soukromém, Čermák, K., Stati 06/1999
Několik úvah nad otázkou kontroly v mezinárodním právu, Ondřej, J., Stati 06/1999
Kvalitativní výzkum soudního rozhodování, Šejvl, M., Stati 09/1999
K historickému vývoji doktríny neplatnosti právních úkonů v oblasti rozporu se zákonem a dobrými mravy, Salač, J., Stati 02/1999
K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností, Eliáš, K., Stati 04/1999
Komentovaný návrh článků ústavy České republiky upravujících její vztah k mezinárodnímu právu, Malenovský, J., Stati 05/1999
K právní úpravě družstevnictví - úvahy de lege ferenda, Helešic, F., Stati 05/1999
K otázkám úpravy mezinárodního práva soukromého, Kučera, Z., Stati 07/1999
Kontinuita a diskontinuita závazků v souvislosti se zavedením nové měny euro, Tomášek, M., Stati 06/1999
Evropská dohoda jako nástroj sbližování českého práva s právem ES, Šišková, N., Stati 01/1999
Idea dobré vlády pro Korsiku: Rousseau - Voltaire, Riegrová, B., Stati 02/1999
Iura quaesita a jejich uplatnění v judikatuře Ústavního soudu, Fiala, J., Stati 03/1999
Evropská spolupráce v trestním právu, Pipek, J., Stati 03/1999
Existuje normativní logika?, Krecht, J., Stati 07/1999
Doktrína stare decisis v zemích common law, Kühn, Z., Stati 08/1999
Evropský modelový trestní zákon, Pipek, J., Stati 09/1999
Důchodové právní vztahy, Gregorová, Z., Stati 09/1999
Diskuse nad novelou českého loterijního zákona, Balaš, V., Stati 03/1999
Aplikace práva ES z hlediska pravomocí orgánů ES a orgánů členských států, Týč, V., Stati 05/1999
Definícia pojmu domorodý národ v súčasném medzinárodnom práve, Jankuv, J., Stati 08/1999
Členství České republiky v Evropské unii a některé otázky práva obchodních společností, Mrázková, L., Stati 08/1999
Cesty zvyšování úrovně tvorby práva ve světle testování legislativních návrhů a regulatorní reformy v zemích OECD, Grospič, J., Stati 09/1999