archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku 1991 v rubrice prstati

Životní jubileum JUDr. Jana Kostečky, CSc., Redakce, Stati 09-10/1991
Profesoru Igoru Tomešovi k šedesátinám, Redakce, Stati 09-10/1991
K zákonné úpravě vztahů v družstevnictví, Suchánek, J., Stati 09-10/1991
K problematice dualismu práva soukromého a veřejného, Pekárek, M., Stati 09-10/1991
Rozbor vztahů mezi ústřední vládou a místní správou v různých systémech: pojmový rámec a některé příklady, Elander, I., Stati 09-10/1991
Empirický výzkum měst v SRN - tendence, otázky a přístupy, Wollmann, H., Stati 09-10/1991
Tvorba ústavy ČSFR: Je soudní kontrola ústavnosti nezbytná? Jakou má mít formu?, Coleman, W., T., Stati 09-10/1991
Náčrt problémů a možných alternativ týkajících se omezení práv, zejména práva na soukromí a náboženské svobody, Tribe, L., H., Stati 09-10/1991
K otázce poznávání v právní vědě, Lakatoš, M., Stati 09-10/1991
Federativní stát a jeho právní systém, Krecht, J., Stati 09-10/1991
Majetková práva zahraničních investorů a nová čs. ústava, Zemánek, J., Stati 07-08/1991
Pracovní právo v tržním hospodářství, Kalenská, M., Stati 07-08/1991
Reforma sociálního zabezpečení a nový ústavní systém, Kostečka, J., Stati 07-08/1991
Svoboda podnikání a právní regulace zahraničně obchodních vztahů, Pauknerová, M., Stati 07-08/1991
Problémy nové právní úpravy ochrany životního prostředí v ČSFR, Kindl, M., Stati 07-08/1991
Evropská konvence lidských práv, Skála, J., Stati 07-08/1991
Státní správa a správní právo před listopadem a po listopadu 1989, Matula, M., Stati 07-08/1991
K demokratické tradici československého konstitucionalismu, Grospič, J., Matula, M., Stati 07-08/1991
Společensko-politické a právní předpoklady ústavnosti a zákonnosti, Lakatoš, M., Stati 07-08/1991
Dvojí zamyšlení o právu a svobodě, Boček, O., Stati 07-08/1991
Poznámky k tvorbě právních norem, Bičovský, J., Bahbouh, R., Stati 06/1991
Ústavní ochrana svobody projevu, svobody tisku a svobody sdružování a shromažďování, Mazer, R., A., Stati 06/1991
Právo Evropských společenství a čs. právní řád, Kalenský, P., Stati 06/1991
K problematice nového čs. občanského práva, Kanda, A., Stati 06/1991
Právní kultury ve vzájemném srovnání, Blankenburg, E., Stati 06/1991
Nad variantami nového státoprávního uspořádání Československého státu, Gerloch, A., Stati 06/1991
K mezinárodněprávním aspektům návrhu nové československé ústavy, Wagner, A., Stati 06/1991
K povaze pluralistické demokracie - úvahy politologicko-konstitucionalistické, Klokočka, V., Stati 06/1991
Informační systém o čs. právních předpisech - CS LEGSYS, Cvrček, F., Novák, F., Donát, J., Stati 05/1991
Bezmocnost práva a instrumentální používání práva, Blankenburg, E., Stati 05/1991
Ústavní stížnosti, Blahož, J., Stati 05/1991
Ústavní ustanovení, která se vztahují k soudnictví a k přezkoumávání ústavnosti zákonů, Wright, N., Stati 05/1991
Soudnictví - základní otázky, Fried, Ch., Stati 05/1991
Ochrana práv menšin v nové československé ústavě, Rosenthal, A. J., Stati 05/1991
Obecné principy právní úpravy mezinárodní kupní smlouvy, Kanda, A., Stati 05/1991
Zaměstnanecká participace na řízení podniku, Tomeš, I., Stati 05/1991
Mezinárodněprávní úprava postavení uprchlíků, Šturma, P., Stati 04/1991
Subjekty práva životního prostředí, Zástěrová, J., Stati 04/1991
Národnostní vztahy v novém státě: případ Izraele, Lazin, F., A., Stati 04/1991
Konstitucionalismus, Howard, D., A., E., Stati 04/1991
Problematika lidských práv v návrhu československé ústavy, Garbus, M., Stati 04/1991
Československé ústavní dějiny, Pěchota, V., Stati 04/1991
Odklon v trestním řízení, Suchý, O., Stati 03/1991
Orgány státní ochrany přírody jakožto tzv. dotčené orgány ve smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících, Wurstová, J., Zástěrová, J., Stati 03/1991
Hospodářské komory de lege ferenda, Fiala, J., Stati 03/1991
Centralizace a decentralizace v místní správě a ústavní soudnictví, Blahož, J., Stati 03/1991
Tvorbu práva na úroveň právní vědy, Lakatoš, M., Stati 03/1991
Právní kultura, právní stát a rule of law v historickém kontextu východní periferie Evropy, Kulcsár, K., Stati 03/1991
Multiplikace trestních norem v republikánském Římě a její příčiny, Skřejpek, M., Stati 02/1991
K dalšímu výzkumu české státnosti, Adamová, K., Stati 02/1991
Správní dozor, Kopecký, M., Stati 02/1991
Několik úvah nad institutem majetkových vztahů mezi manžely, Hrušáková, M., Fiala, J., Stati 02/1991
Právní stát, sociální nesourodost a kulturní improvizace: případ moderní indické společnosti, Gandhi, J., S., Stati 02/1991
Federalismus a soudní kontrola ústavnosti, Jackson, V., S., Stati 02/1991
Koncepce reformy vzdělávání na právnické fakultě Univerzity Karlovy v společenských souvislostech, Pavlíček, V., Stati 02/1991
Vývoj institutu diplomatické ochrany a trendy mezinárodněprávní úpravy ochrany investic, Šturma, P., Stati 01/1991
Návrh úmluvy o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku a stanovisko Československa - na okraj rozhodování rakouských soudů o československých jaderných elektrárnách, Pauknerová, M., Balaš, V., Stati 01/1991
Soustava ústavních soudů v Jugoslávii, Kristan, I., Stati 01/1991
Zahraniční věci v moderní ústavě, Stein, E., Yntema, H., E., Stati 01/1991
Belgie a Československo: úvahy o federalismu, Delpérée, F., Stati 01/1991
Studie o federalismu ke zvážení tvůrcům československé ústavy, Tribe, L., H., Stati 01/1991
Lidská práva a trestní řízení, Schwartz, H., Stati 01/1991