archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      2000 |2001 |2002 |2003 |  
         


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku v rubrice prstati

Odpověď mezinárodního práva na hrozbu mezinárodního terorismu, Šturma, P., Stati 02/2003
Malá úvaha o analogii ve veřejném právu, Kindl, M., Stati 02/2003
Analogie jako právní institut a jako způsob usuzování, Hajn, P., Stati 02/2003
Obdoba (poznámky k analogii v právu), Eliáš, K., Stati 02/2003
Problematika možného přistoupení Evropských společenství k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve světle aktuálního vývoje, Šišková, N., Stati 01/2003
K mezím svobody projevu v právu USA, Bartoň, M., Stati 01/2003
Charta základních práv Evropské unie a její právní a věcná dimenze, Pikna, B., Stati 01/2003
Evropské družstvo - "věčný návrh" nebo projekt, který má budoucnost?, Steding, R., Stati 06/2002
Výše úroků z prodlení podle ustanovení čl. 78 Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Lejček, D., Stati 06/2002
Mezinárodně právní ochrana dětí před zapojováním do ozbrojených konfliktů, Schellongová, I., Stati 06/2002
Kolizní smluvní právo, výhrada veřejného pořádku a mezinárodně kogentní norny, Týč, V., Rozehnalová, N., Stati 06/2002
Právní principy a některé jiné věci, Telec, I., stati 06/2002
Právní systémy a jejich hloubková struktura, Krecht, J., Stati 05/2002
K vývoji názorů při tvorbě návrhu stanov Evropského družstva, Helešic, F., Stati 05/2002
Práce a pracovní právo v procesu společenských a hospodářských změn, Hromadka, W., Stati 05/2002
Soukromé právo na prahu třetího tisíciletí, Hurdík, J., Stati 05/2002
Právní podmínky zapojení České republiky do Evropské měnové unie, Tomášek, M., Stati 05/2002
Optimálny daňový systém a integračné perspektívy Slovenskej republiky, Pauličková, A., Stati 04/2002
Postavení nuceného správce družstevní záložny a banky a některé otázky související, Lisse, L., Stati 04/2002
Vlastnické právo k cenným papírům, Elek, Š., Stati 04/2002
Specifické instrumenty právní a věcné aproximace v oblasti justice a vnitřních věcí, Pikna, B., Stati 04/2002
REZKOVÁ, Andrea:Potřebujeme nový shromažďovací zákon?, Šmidmayer, J., Stati 04/2002
Karel Engliš jako logik a právní filozof, Weinberger, O., Stati 04/2002
Mezinárodní tribunál pro mořské právo - první případy, Ondřej, J., Stati 03/2002
Společnosti v mezinárodním právu soukromém - k novému vývoji v českém právu a právu Evropských společenství, Pauknerová, M., Stati 03/2002
Sloboda prejavu v retrospektíve rozhodnutí orgánov Rady Európy, Svák, J., Stati 03/2002
Nástin polemiky o možnosti a znacích evropské ústavy, Holub, J., Stati 03/2002
Vývoj chebské zemské a městské správy do počátku 15. století, Knoll, V., Stati 02/2002
Princip subsidiarity a proporcionality v tvorbě komunitárního práva, Běhan, P., Stati 02/2002
O normách a chaose (Opatrný chválospev na povinnosť), Krsková, A., Stati 02/2002
Bikameralismus a demokracie, Kysela, J., Stati 02/2002
K problematice postavení pracovníků s částečnými úvazky v pracovním právu podle evropského a českého práva, Novotná, E., Stati 01/2002
Tvorba práva a její regulace - zkušenosti a problémy, Šín, Z., Stati 01/2002
Vztah Listiny základních práv a svobod k Ústavě České republiky, Šámalík, F., Stati 01/2002
Vliv vládních a správních reforem na přechod od direktivní ekonomiky k tržní ekonomice (příklad států střední a východní Evropy), Pitschas, R., Stati 01/2002
O potřebě reformy senátu: ze zkušeností polské demokracie, Sokolewicz, W., Stati 01/2003
Životní jubileum JUDr. Jana Kostečky, CSc., Redakce, Stati 09-10/1991
Profesoru Igoru Tomešovi k šedesátinám, Redakce, Stati 09-10/1991
K zákonné úpravě vztahů v družstevnictví, Suchánek, J., Stati 09-10/1991
K problematice dualismu práva soukromého a veřejného, Pekárek, M., Stati 09-10/1991
Rozbor vztahů mezi ústřední vládou a místní správou v různých systémech: pojmový rámec a některé příklady, Elander, I., Stati 09-10/1991
Empirický výzkum měst v SRN - tendence, otázky a přístupy, Wollmann, H., Stati 09-10/1991
Tvorba ústavy ČSFR: Je soudní kontrola ústavnosti nezbytná? Jakou má mít formu?, Coleman, W., T., Stati 09-10/1991
Náčrt problémů a možných alternativ týkajících se omezení práv, zejména práva na soukromí a náboženské svobody, Tribe, L., H., Stati 09-10/1991
K otázce poznávání v právní vědě, Lakatoš, M., Stati 09-10/1991
Federativní stát a jeho právní systém, Krecht, J., Stati 09-10/1991
Majetková práva zahraničních investorů a nová čs. ústava, Zemánek, J., Stati 07-08/1991
Pracovní právo v tržním hospodářství, Kalenská, M., Stati 07-08/1991
Reforma sociálního zabezpečení a nový ústavní systém, Kostečka, J., Stati 07-08/1991
Svoboda podnikání a právní regulace zahraničně obchodních vztahů, Pauknerová, M., Stati 07-08/1991
Problémy nové právní úpravy ochrany životního prostředí v ČSFR, Kindl, M., Stati 07-08/1991
Evropská konvence lidských práv, Skála, J., Stati 07-08/1991
Státní správa a správní právo před listopadem a po listopadu 1989, Matula, M., Stati 07-08/1991
K demokratické tradici československého konstitucionalismu, Grospič, J., Matula, M., Stati 07-08/1991
Společensko-politické a právní předpoklady ústavnosti a zákonnosti, Lakatoš, M., Stati 07-08/1991
Dvojí zamyšlení o právu a svobodě, Boček, O., Stati 07-08/1991
Poznámky k tvorbě právních norem, Bičovský, J., Bahbouh, R., Stati 06/1991
Ústavní ochrana svobody projevu, svobody tisku a svobody sdružování a shromažďování, Mazer, R., A., Stati 06/1991
Právo Evropských společenství a čs. právní řád, Kalenský, P., Stati 06/1991
K problematice nového čs. občanského práva, Kanda, A., Stati 06/1991
Právní kultury ve vzájemném srovnání, Blankenburg, E., Stati 06/1991
Nad variantami nového státoprávního uspořádání Československého státu, Gerloch, A., Stati 06/1991
K mezinárodněprávním aspektům návrhu nové československé ústavy, Wagner, A., Stati 06/1991
K povaze pluralistické demokracie - úvahy politologicko-konstitucionalistické, Klokočka, V., Stati 06/1991
Informační systém o čs. právních předpisech - CS LEGSYS, Cvrček, F., Novák, F., Donát, J., Stati 05/1991
Bezmocnost práva a instrumentální používání práva, Blankenburg, E., Stati 05/1991
Ústavní stížnosti, Blahož, J., Stati 05/1991
Ústavní ustanovení, která se vztahují k soudnictví a k přezkoumávání ústavnosti zákonů, Wright, N., Stati 05/1991
Soudnictví - základní otázky, Fried, Ch., Stati 05/1991
Ochrana práv menšin v nové československé ústavě, Rosenthal, A. J., Stati 05/1991
Obecné principy právní úpravy mezinárodní kupní smlouvy, Kanda, A., Stati 05/1991
Zaměstnanecká participace na řízení podniku, Tomeš, I., Stati 05/1991
Mezinárodněprávní úprava postavení uprchlíků, Šturma, P., Stati 04/1991
Subjekty práva životního prostředí, Zástěrová, J., Stati 04/1991
Národnostní vztahy v novém státě: případ Izraele, Lazin, F., A., Stati 04/1991
Konstitucionalismus, Howard, D., A., E., Stati 04/1991
Problematika lidských práv v návrhu československé ústavy, Garbus, M., Stati 04/1991
Československé ústavní dějiny, Pěchota, V., Stati 04/1991
Odklon v trestním řízení, Suchý, O., Stati 03/1991
Orgány státní ochrany přírody jakožto tzv. dotčené orgány ve smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících, Wurstová, J., Zástěrová, J., Stati 03/1991
Hospodářské komory de lege ferenda, Fiala, J., Stati 03/1991
Centralizace a decentralizace v místní správě a ústavní soudnictví, Blahož, J., Stati 03/1991
Tvorbu práva na úroveň právní vědy, Lakatoš, M., Stati 03/1991
Právní kultura, právní stát a rule of law v historickém kontextu východní periferie Evropy, Kulcsár, K., Stati 03/1991
Multiplikace trestních norem v republikánském Římě a její příčiny, Skřejpek, M., Stati 02/1991
K dalšímu výzkumu české státnosti, Adamová, K., Stati 02/1991
Správní dozor, Kopecký, M., Stati 02/1991
Několik úvah nad institutem majetkových vztahů mezi manžely, Hrušáková, M., Fiala, J., Stati 02/1991
Právní stát, sociální nesourodost a kulturní improvizace: případ moderní indické společnosti, Gandhi, J., S., Stati 02/1991
Federalismus a soudní kontrola ústavnosti, Jackson, V., S., Stati 02/1991
Koncepce reformy vzdělávání na právnické fakultě Univerzity Karlovy v společenských souvislostech, Pavlíček, V., Stati 02/1991
Vývoj institutu diplomatické ochrany a trendy mezinárodněprávní úpravy ochrany investic, Šturma, P., Stati 01/1991
Návrh úmluvy o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku a stanovisko Československa - na okraj rozhodování rakouských soudů o československých jaderných elektrárnách, Pauknerová, M., Balaš, V., Stati 01/1991
Soustava ústavních soudů v Jugoslávii, Kristan, I., Stati 01/1991
Zahraniční věci v moderní ústavě, Stein, E., Yntema, H., E., Stati 01/1991
Belgie a Československo: úvahy o federalismu, Delpérée, F., Stati 01/1991
Studie o federalismu ke zvážení tvůrcům československé ústavy, Tribe, L., H., Stati 01/1991
Lidská práva a trestní řízení, Schwartz, H., Stati 01/1991
Církevní sňatek po novele zákona o rodině, Hrdina, A., Stati 03/1999
Československý právní řád na rozcestí, Eliáš, K., Stati 09/1990
Nové kompetence ve vztahu k vodám, Kind, M., Stati 05/1997
Poznámka k vlastnictví vod, Kind, M., Stati 02/1997
Spotřebitelské soutěže a hry v předválečném Československu, Eliáš, K., Stati 03/1999
K ratifikaci rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Českou republikou, Malenovský, J., Stati 03/1998
Odpovědnost za škodu způsobenou závadným výrobkem podle direktivy Rady Evropských společenství č. 85/374/EHS, Mrázek, J., Stati 03/1998
Ochrana lidských práv v Evropě podle jedenáctého protokolu, Boháč, L., Stati 03/1998
Secese, Balaš, V., Stati 04/1998
Solidarita, nezbytný princip života společnosti ve třetím tisíciletí, Adamová, K., Křížkovský, L., Stati 04/1998
Právní informatika a možnosti jejího dalšího rozvoje, Krecht, J., Stati 04/1998
K niektorým problémom postavenia pracovného práva v systéme právneho poriadku, Barancová, H., Stati 04/1998
Za docentem Miroslavem Liberdou, , Stati 04/1998
Český ombudsman, Skála, J., Stati 02/1998
Nová polská ústava, Varvařovský, P., Piková, H., Stati 02/1998
Informační systém Legsys pro Windows 95 verze 1, Cvrček, F., Stati 02/1998
Ústavnost a demokracie, Blahož, J., Stati 01/1998
Charakter ústavního pořádku a jeho ochrana, Šamalík, F., Stati 01/1998
Veřejná obchodní společnost, Eliáš, K., Stati 01/1998
O konkursech a právu na spravedlivý proces, Kindl, M., Stati 01/1998
Smlouva Svato-Vácslavská, , Pojednání 01/1861
Právo přirozené a historické, Taxis, R., Pojednání 01/1861
Kterak se stává kupecké účetnictví právníkovi někdy důležitým, Skřivan, A., Pojednání 01/1861
Český právník, Škarda, J., Pojednání 01/1861
Interpretace práva a otázky překlenování tzv. mezer v soukromém právu, Kubištová, J., Stati 10/1999
Právní nástroje hospodářské konvergence mezi členskými státy Evropské unie, Tomášek, M., Stati 11/1999
Duální ekologická odpovědnost státu a hospodářské sféry v SRN, Pitschas, R., Stati 11/1999
Historické poznatky o legislativní a právní činnosti na resortech (1918-1938) a jejich aktuální význam, Šín, Z., Stati 11/1999
K právní úpravě výkonu rozhodnutí na peněžité plnění, Grossová, M., Stati 11/1999
Imperativ ústavně konformní interpretace a aplikace právních předpisů, Šimíček, V., Stati 12/1999
Trauma odsunu - mýtus a realita, Šamalík, F., Stati 12/1999
Integrační aspekty flexibilního postupu podle Amsterodamské smlouvy, Pikna, B., Stati 12/1999
Mezinárodní trestní soud - historický vývoj, současný stav a stručný rozbor jeho statutu, Lukášek, L., Stati 12/1999
Mezinárodní trestní soudnictví, Čepelka, Č., Stati 10/1999
Diskriminace cizinců a etnických menšin, Kälin, W., Stati 10/1999
Některé problémy legislativního procesu z pohledu současných legislativních pravidel vlády a možnosti jejich řešení, Barák, J., Stati 10/1999
Vytváření jednotného justičního prostoru v Evropě a české mezinárodní právo soukromé, Rozehnalová, N., Týč, M., Stati 10/1999
Naše úloha, Taxis, R., Jeřábek, J., Erben, K., J., Pojednání 01/1861
Zásady mezinárodních obchodních smluv, nový trend ve vývoji závazkového práva, Kanda, A., Stati 02/1999
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako součást našeho právního řádu, Kanda, A., Stati 01/1999
Úmluva o potírání teroristických bombových útoků, Lukášek, L., Stati 02/1999
Úvahy o efektívnosti civilnej súdnej exekúcie v Slovenskej republike, Mazák, J., Stati 05/1999
Užitečnost nebo teleologie?, Weinberger, O., Stati 06/1999
Pôsobnosť orgánov Európskej únie v oblasti sociálnej politiky a pracovného práva, Schronk, R., Stati 01/1999
O. W. Holmes na stezce práva, Seltenreich, R., Stati 01/1999
Problémy s naší ústavností, Ševčík, V., Stati 03/1999
Problémy a perspektívy Ústavy Slovenskej republiky, Čič, M., Stati 04/1999
Několik úvah o smluvní svobodě a jejích projevech v pracovním právu, Galvas, M., Stati 04/1999
Pojem práva a právní teorie v díle Oty Weinbergera, Přibáň, J., Stati 05/1999
Ochrana finančních zájmů ES s přihlédnutím k jejím trestněprávním aspektům, Pipek, J., Stati 07/1999
Proces sjednocování spolupráce v trestním řízení a trestního práva procesního v Evropě, Pipek, J., Stati 06/1999
Právní řád NDR - paralela k "Třetí Říši"?, Seltenreich, R., Stati 08/1999
Církevní soudy - k čemu dnes?, Hrdina, A., Stati 04/1999
Moderní základ tvorby práva v ústavě Polské republiky, Šín, Z., Stati 07/1999
Kvalifikace v mezinárodním právu soukromém, Čermák, K., Stati 06/1999
Několik úvah nad otázkou kontroly v mezinárodním právu, Ondřej, J., Stati 06/1999
Kvalitativní výzkum soudního rozhodování, Šejvl, M., Stati 09/1999
K historickému vývoji doktríny neplatnosti právních úkonů v oblasti rozporu se zákonem a dobrými mravy, Salač, J., Stati 02/1999
K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností, Eliáš, K., Stati 04/1999
Komentovaný návrh článků ústavy České republiky upravujících její vztah k mezinárodnímu právu, Malenovský, J., Stati 05/1999
K právní úpravě družstevnictví - úvahy de lege ferenda, Helešic, F., Stati 05/1999
K otázkám úpravy mezinárodního práva soukromého, Kučera, Z., Stati 07/1999
Kontinuita a diskontinuita závazků v souvislosti se zavedením nové měny euro, Tomášek, M., Stati 06/1999
Evropská dohoda jako nástroj sbližování českého práva s právem ES, Šišková, N., Stati 01/1999
Idea dobré vlády pro Korsiku: Rousseau - Voltaire, Riegrová, B., Stati 02/1999
Iura quaesita a jejich uplatnění v judikatuře Ústavního soudu, Fiala, J., Stati 03/1999
Evropská spolupráce v trestním právu, Pipek, J., Stati 03/1999
Existuje normativní logika?, Krecht, J., Stati 07/1999
Doktrína stare decisis v zemích common law, Kühn, Z., Stati 08/1999
Evropský modelový trestní zákon, Pipek, J., Stati 09/1999
Důchodové právní vztahy, Gregorová, Z., Stati 09/1999
Diskuse nad novelou českého loterijního zákona, Balaš, V., Stati 03/1999
Aplikace práva ES z hlediska pravomocí orgánů ES a orgánů členských států, Týč, V., Stati 05/1999
Definícia pojmu domorodý národ v súčasném medzinárodnom práve, Jankuv, J., Stati 08/1999
Členství České republiky v Evropské unii a některé otázky práva obchodních společností, Mrázková, L., Stati 08/1999
Cesty zvyšování úrovně tvorby práva ve světle testování legislativních návrhů a regulatorní reformy v zemích OECD, Grospič, J., Stati 09/1999