archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      2000 |2001 |2002 |2003 |  
         


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku v rubrice prrecence

Digesta Iustiniani, Skřejpek, M., Recenze a anotace 01/2003
Pavel Maršálek, Protektorát Čechy a Morava, UK Praha, nakladatelství Karolinum 2002, 347 s., Adamová, K., Recenze a anotace 01/2003
Trojí plod parlamentního výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, Kysela, J., Recenze a anotace 01/2003
Ján Azud: Základy medzinárodného práva, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2001, 396 str., Šišková, N., Recenze a anotace 01/2003
Gerhard Kegel, Klaus Schurig, Internationales Privatrecht, Ein Studienbuch, 8. vyd., Mnichov, Beck, 2000, 1032 s., Pauknerová, M., Recenze a anotace 01/2003
Gregušová, D.: Počítačový program a právo, Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UK 1999, 170 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 06/2002
Tim J. Hochstrasser, Natural Law Theories in the Early Enlightenment, Cambridge University Press, Cambridge 2000, 246 s., Šejvl, M., Recenze a anotace 06/2002
Josef Macur: Kompenzace informačního deficitu procesní strany v soudním sporu, Masarykova univerzita Brno 2000, 253 s., Stavinohová, J., Recenze a anotace 06/2002
Pavel Svoboda, Michal Kroft, Karel Beran, David Emr, Libor Frýzek, Radek Váňa, Martin Vít: Právní a daňové aspekty e-obchodu, 1. vyd. Linde Praha a.s., 2001, 461 s., Tomášek, M., Recenze a anotace 06/2002
W. Witkowski, Aleksander This a Jan Kanty Wolowski - wybitni prawnicy Królewstwa Polskiego, Wydawnictwo Uniwersitetu Marii Curie - Sklodowskiej, Lublin 2001, 271 s., Adamová, K., Recenze a anotace 05/2002
Ludmila Němcová a kolektiv, Vybrané kapitoly z českého družstevnictví, Družstevní asociace ČR, Praha 2001, 163 s., Adamová, K., Recenze a anotace 05/2002
Pavel Šturma, Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Linde Praha, a.s., Praha, 2001, 268 s., Křepelka, F., Recenze a anotace 05/2002
Walter Kälin: Grundrechte im Kulturkonflikt, Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2000, Scheu, H., Recenze a anotace 05/2002
Miloš Večeřa: František Weyr, Masarykova univerzita, Brno 2001, 301 s., Macur, J., Recenze a anotace 05/2002
Princ Michael z Albany: Skotsko, zapomenutá monarchie, Volvox Globator, Praha 2000, Riegrová, B., Recenze a anotace 04/2002
Miháliková, A., Horniaková, Ĺ.: Finančné a menové vzťahy v teórii a praxi. Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UK 1999, 244 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 04/2002
Petr Havlan: Vlastnictví státu, Masarykova univerzita, Brno 2000, 230 s., Bejček, J., Recenze a anotace 04/2002
Vladimír Smejkal a kol., Právo informačních a telekomunikačních systémů, C.H. Beck, Praha 2001, Maštalka, J., Recenze a anotace 04/2002
Naděžda Šišková: Evropská unijní ochrana lidských práv, Linde, Praha 2001, 217 s., Blahož, J., Recenze a anotace 04/2002
Grúň, Ĺ.: Dejiny daní, poplatkov a cla, Bratislava, vydavateĺstvo HOLOPRINT 2000, 156 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 03/2002
Willem van Kemenade: China, Hong Kong, Taiwan, Inc., Vintage Books. A Division of Random House, Inc., New York 1998, 480 s., Kokarev, K., Stepanova, G., Recenze a anotace 03/2002
Michal Králík: Právo ve sportu, C.H. Beck, Praha, 2001, 278 s., Novák, F., Recenze a anotace 02/2002
Grúň, L.: Bankovníctvo a poisťovníctvo, Bratislava, Eurounion 2001, 163 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 02/2002
Francoise Hildesheimer: Du Siecle d'or au Grand Siecle, L'Etat en France et en Espagne, XVIe - XVIIe siecle, Flammarion, Paris 2000, Riegrová, B., Recenze a anotace 02/2002
Philip Norton [ed.]: Parliaments and Presure Groups in Western Europe, London 1999, 181 str., Kysela, J., Recenze a anotace 02/2002
Patakyová, M.: Obchodný register. Vybrané a súvisiace problémy, Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UKo 1999, 229 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 01/2002
Normotvorba a životné prostredie - Universitas Comeniana: Acta Facultatis Iuridicae XX, Bratislava 2001, Sobotka, M., Recenze a anotace 01/2002
Michal Tomášek: Evropský systém ochrany bankovního klienta, 1. vyd. Karolinum Praha, 2001, 156 s., Bakeš, M., Recenze a anotace 01/2002
Ladislav Balko, Právo finančného trhu, EPOS, Bratislava 2001, 303 s., Králik, J., Recenze a anotace 01/2002
T. Buergenthal, R. Norris, D. Sheltonová, Protecting Human Rights in the Americas. Selected Problems (Ochrana lidských práv na americkém kontinentě. Vybrané problémy), Kehl - Strasbourg - Arlington, 1990, 561 s., Jílek, D., Recenze a anotace 09-10/1991
A. Kiss (dir.), L'écologie et la loi (Ekologie a zákon), Paris, Ed. l'Harmattan, coll. Environnement, 1989, 404 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 09-10/1991
La réparation des dommages catastrophiques (Náhrada škod způsobených katastrofami), XIIIes Journées d'études juridiques - Jean Dabin, Louvain-la-neuve, Université Catholique de Louvain-Faculté de droit, 16-17-18 novembre 1988, 487p., Zástěrová, J., Recenze a anotace 09-10/1991
Derek Morgan, R. G. Lee, Blackstone's guide to the human fertilisation and embyology Act 1990, London, 1991, 261 s., Haderka, J., Recenze a anotace 09-10/1991
Bernat, Erwin (ed.), Fortpflanzungsmedizin - Wertung und Gesetzgebung (Beiträge zum Entwurf eines Fortpflanzungshilfegesetzes), Wien, Verlag der österreichischen Staatsdruckerei, 1991, 142 s., Haderka, J., Recenze a anotace 09-10/191
Gérard Cornu a kol., Vocabulaire juridique (Právnický slovník), 2. vyd., Paris, Presses universitaires de France, 1990, XIX+859 s., Fekete, I., Recenze a anotace 09-10/1991
Učebnice římského práva, Knapp, V., Recenze a anotace 09-10/1991
Významné dílo světové komparatistiky, Knapp, V., Recenze a anotace 09-10/1991
Odkud přicházíme (a kam tedy jdeme)? Jan Patočka, Kacířské eseje o filozofii dějin, Praha, Academia, 1990, 162 s., Eliáš, K., Recenze a anotace 09-10/1991
Dominique Carreau, Droit international (Mezinárodní právo), 2e éd., Etudes internationales (Mezinárodní studie), No 1, Paris, Pedone, 1988, 618 s., Šturma, P., Stati 06/1991
Jean-Claude Gautron, Droit européen (Evropské právo), 4e ed., Paris, Dalloz, 1989, 199 s., Šturma, P., Recenze a anotace 05/1991
René David, Camille Jauffret - Spinosi, Les grands systemes de droit contemporains (Velké systémy súčasného práva), 9. vyd., Paris, Dalloz, 1988, 734 s., Fekete, I., Recenze a anotace 04/1991
Johan Huizinga, Jeseň stredoveku - Homo ludens, Bratislava, Tatran, 1990, 377 s., Eliáš, K., Recenze a anotace 04/1991
Postavy a problémy českých dějin, Eliáš, K., Recenze a anotace 04/1991
P. A. Leme Machado, Direito Ambiental Brazileiro (Brazilské právo životního prostředí), 2. ed., Sao Paulo, Revista dos Tribunais, 1989, 478 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 03/1991
Quantitative Analyses of Law, A Comparative Empirical Study (Kvantitativní analýzy práva, srovnávací empirická studie). Sources of Law in Eastern and Western Europe, Ed. Heinz Schäffer, Attila Rácz ve spolupráci s Barbara Rhode, Budapest, Akadémia Kiadó, Cvrček, F., Recenze a anotace 02/1991
Thomas Buergenthal, International Human Rights in a Nutshell (Mezinárodní ochrana lidských práv v kostce), St. Paul, 1988, 283 s., Jílek, D., Recenze a anotace 02/1991
F. Sudre, La Convention européenne des droits de l'homme (Evropská úmluva o lidských právech), Presses Universitaires de France, "Que sais-je?", No 2513, Paris, 1990, 127 s., Šturma, P., Recenze a anotace 02/1991
O.V. Danilenko, Stimulirovanije ochrany prirody v narodnom chozjajstve (Stimulování ochrany přírody v národním hospodářství), Moskva, Nauka, 1989, 128 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 02/1991
Peter Škultéty, Štátna správa v súčasných podmienkach, Veda, Bratislava, 1990, 207 s., Štefanovič, M., Recenze a anotace 02/1991
T.T. Smith, jr., P. Kromarek, Understanding US and European Environmental Law, Graham and Trotman / M. Nijhoff, Londýn, Dordrecht, 1989, 171 s., Kindl, M., Recenze a anotace 11/1990
Karolina Adamová, K historii evropského federalismu, Praha, Karolinum, Univerzita Karlova, 1997, Riegrová, B., Recenze a anotace 03/1998
Josef Macur, Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita v Brně, Spisy právnické fakulty č. 184, 1. vydání, 1997, Faldyna, F., Recenze a anotace 03/1998
Ivo Telec, Autorský zákon. Komentář. C.H. Beck, Praha 1997, Eliáš, K., Recenze a anotace 03/1998
Baziadoly, S., Le droit communautaire de l'environnement depuis l'Acte unique européen jusqu'a la conférence intergouvernementale, Bruxelles, Ed. Bruylant - Ed. de l'Université de Bruxelles, 1996, Zástěrová, J., Recenze a anotace 03/1998
Inghirami, B., Parenti, L., Rafaele, A. et al. (eds.), Bibliografia giuridica dell'ambiente. Rassegna ragionata di volumi e articoli pubblicati in Italia dal 1975 al 1990, Roma, Instituto per la Documentazione giuridica, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Zástěrová, J., Recenze a anotace 03/1998
Leopold Pospíšil, Etnologie práva, Praha, nakl. Set out, 1997, Riegrová, B., Recenze a anotace 03/1998
Jozef Prusák, Teória práva, Bratislava, PF UKo, 1995, Večeřa, M., Recenze a anotace 02/1998
I. Průchová, Restituce majetku podle zákona o půdě. 1. vyd., Praha, C.H. Beck, 1997, Fiala, J., Recenze a anotace 02/1998
Jiří Boguszak, Jiří Čapek, Teorie práva, Codex Bohemia, Praha 1997, Gerloch, A., Recenze a anotace 10/1999
Fustel de Coulanges: Antická obec, přeložili Jitka Bryksí, Kateřina Mikšová, Jan Sokol, Praha 1998, Bělovský, P., Recenze a anotace 10/1999
Sean D. Murphy, Humanitarian Intervention: The United Nations in and Evolving World Order, University of Pennsylvania Press, 1996, Danová, E., Recenze a anotace 10/1999
Jean-Pierre Bois, L'Europe a l'époque moderne; Origines, utopie et réalités de l'idée d'Europe XVI-XVIIIe siecle, Armand Colin, Paris 1999, Adamová, K., Recenza a anotace 10/1999
Pierre-Marie Martin, Les Echecs du droit international (Neúspěchy mezinárodního práva), Presses Universitaires de France, Paris 1996, Urbanová, V., Recenze a anotace 11/1999
Oldřich Matoušek, Andrea Kroftová, Mládež a delikvence, 1. vyd., Praha, Portál, 1998, Komenda, A., Recenze a anotace 11/1999
J. Kouřil, J. Bartoš, J. Čajová, Zapomenuté pohraničí. Šumvald u Uničova 1938-1945, Janua, Praha 1999, Adamová, K., Recenze a anotace 11/1999
Jan Kořenský, František Cvrček, František Novák, Juristická a lingvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup), Praha, Academia 1999, Krecht, J., Recenze a anotace 12/1999
Radvanová Senta, Zuklínová Michaela: Kurs občanského práva. Instituty rodinného práva, Vydavatelství C.H. Beck, Praha 1999, Haderka, J., Recenze a anotace 12/1999
Michael Senellart: Les arts de gouverner. Du régime en médiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995, Riegrová, B., Recenze a anotace 09/1999
Santalucia, Bernardo: Diritto e processo penale nell'antica Roma, 2. vyd., Milano, Giuffre, 1998, Skřejpek, M., Recenze a anotace 09/1999
Václav Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda. Praha, Linde 1998, Bárány, E., Recenze a anotace 06/1999
The International Survey of Family Law, 1997 (Mezinárodní přehled rodinného práva na rok 1997), Publ. on behalf of the ISFL, M. Nijhoff Publishers, The Hague, 1999, Haderka, J., Recenze a anotace 09/1999
Ph. Coenraets, Droit de l'environnement: Les grands arrets de la jurisprudence belge, M. Larcier, Bruxelles, 1996, Zástěrová, J., Recenze a anotace 01/1999
Právní principy - kolokvium, pořadatel sborníku prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc., Vydavatelství 999 Pelhřimov, 1999, Kysela, J., Recenze a anotace 08/1999
Petr Průcha: Základní pojmy a instituty správního práva, Brno 1998, Mates, P., Recenze a anotace 09/1999
L. Pítrová, R. Pomahač: Evropské správní soudnictví, C.H. Beck, Praha 1998, Mates, P., Recenze a anotace 01/1999
Monika Pauknerová, Společnosti v mezinárodním právu soukromém, Karolinum, nakl. Karlovy univerzity, Praha 1998, Rozehnalová, N., Recenze a anotace 03/1999
Les monarchies (Monarchie), pod vedením Ives-Marie Bercé, Presses Universitaires de France, Paris 1997, Adamová, K., Recenze a anotace 08/1999
Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma, Srovnávací ústavní právo, Codex Bohemia, Praha, 1998, Kuba, J., Recenze a anotace 03/1999
Eric Stein, Czecho/Slovakia: Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, Negotiated Breakup (Česko/Slovensko: národnostní konflikt, ústavní roztržka, dojednané rozdělení). Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 1997, Pěchota, V., Recenze a anotace 07/1999
Hrušáková M. a kol., Zákon o rodině - komentář, C.H. Beck, Praha, Haderka, J., Recenze a anotace 07/1999
Josef Blahož, Vladimír Baláš, Karel Klíma: Srovnávací ústavní právo, Codex Bohemia, Praha 1998, Mates, P., Recenze a anotace 06/1999
Fabienne Rousso-Lenoir: Minorités et droits de l'homme. L'Europe et son double, Paříž 1994, Riegrová, B., Recenze a anotace 08/1999
Histoire de la fonction publique en France (Dějiny státního aparátu ve Francii), 3 díly, pod redakcí M. Pineta, G.-V. Labat, Paris 1993, Adamová, K., Recenze a anotace 09/1999