archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      2000 |2001 |2002 |2003 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Obsah čísla /2002

Jak se studuje na právnické fakultě Ruské univerzity družby národů [RUDN] v Moskvě, Knoll, V., Smržová, P., Outlá, V., Šejvl, M., 06/2002
Zpráva o kolokviu na téma "Implementation and Enforcement of International Environmental Law", Bílková, V., Z vědeckého života 06/2002
Právo, postmoderna a životní jubileum prof. J. Boguszaka, Maršálek, P., Z vědeckého života 06/2002
Gregušová, D.: Počítačový program a právo, Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UK 1999, 170 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 06/2002
Tim J. Hochstrasser, Natural Law Theories in the Early Enlightenment, Cambridge University Press, Cambridge 2000, 246 s., Šejvl, M., Recenze a anotace 06/2002
Josef Macur: Kompenzace informačního deficitu procesní strany v soudním sporu, Masarykova univerzita Brno 2000, 253 s., Stavinohová, J., Recenze a anotace 06/2002
Pavel Svoboda, Michal Kroft, Karel Beran, David Emr, Libor Frýzek, Radek Váňa, Martin Vít: Právní a daňové aspekty e-obchodu, 1. vyd. Linde Praha a.s., 2001, 461 s., Tomášek, M., Recenze a anotace 06/2002
Evropské družstvo - "věčný návrh" nebo projekt, který má budoucnost?, Steding, R., Stati 06/2002
Výše úroků z prodlení podle ustanovení čl. 78 Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Lejček, D., Stati 06/2002
Mezinárodně právní ochrana dětí před zapojováním do ozbrojených konfliktů, Schellongová, I., Stati 06/2002
Kolizní smluvní právo, výhrada veřejného pořádku a mezinárodně kogentní norny, Týč, V., Rozehnalová, N., Stati 06/2002
Právní principy a některé jiné věci, Telec, I., stati 06/2002
Vědecký seminář k problematice globalizace, Schelle, K., Z vědeckého života 05/2002
Vědecká konference "Bezpečnostní systém České republiky", Schelle, K., Z vědeckého života 05/2002
Čestný doktorát prof. dr. Wolfgangu Hromadkovi, Šimka, K., Z vědeckého života 05/2002
W. Witkowski, Aleksander This a Jan Kanty Wolowski - wybitni prawnicy Królewstwa Polskiego, Wydawnictwo Uniwersitetu Marii Curie - Sklodowskiej, Lublin 2001, 271 s., Adamová, K., Recenze a anotace 05/2002
Ludmila Němcová a kolektiv, Vybrané kapitoly z českého družstevnictví, Družstevní asociace ČR, Praha 2001, 163 s., Adamová, K., Recenze a anotace 05/2002
Pavel Šturma, Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Linde Praha, a.s., Praha, 2001, 268 s., Křepelka, F., Recenze a anotace 05/2002
Walter Kälin: Grundrechte im Kulturkonflikt, Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2000, Scheu, H., Recenze a anotace 05/2002
Miloš Večeřa: František Weyr, Masarykova univerzita, Brno 2001, 301 s., Macur, J., Recenze a anotace 05/2002
K otázkám lidských práv a svobod, Bertelmann, K., Diskuse 05/2002
Právní systémy a jejich hloubková struktura, Krecht, J., Stati 05/2002
K vývoji názorů při tvorbě návrhu stanov Evropského družstva, Helešic, F., Stati 05/2002
Práce a pracovní právo v procesu společenských a hospodářských změn, Hromadka, W., Stati 05/2002
Soukromé právo na prahu třetího tisíciletí, Hurdík, J., Stati 05/2002
Právní podmínky zapojení České republiky do Evropské měnové unie, Tomášek, M., Stati 05/2002
Vědecká konference "Současnost a perspektivy úpadkového práva", Schelle, K., Z vědeckého života 04/2002
Princ Michael z Albany: Skotsko, zapomenutá monarchie, Volvox Globator, Praha 2000, Riegrová, B., Recenze a anotace 04/2002
Miháliková, A., Horniaková, Ĺ.: Finančné a menové vzťahy v teórii a praxi. Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UK 1999, 244 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 04/2002
Petr Havlan: Vlastnictví státu, Masarykova univerzita, Brno 2000, 230 s., Bejček, J., Recenze a anotace 04/2002
Vladimír Smejkal a kol., Právo informačních a telekomunikačních systémů, C.H. Beck, Praha 2001, Maštalka, J., Recenze a anotace 04/2002
Naděžda Šišková: Evropská unijní ochrana lidských práv, Linde, Praha 2001, 217 s., Blahož, J., Recenze a anotace 04/2002
Optimálny daňový systém a integračné perspektívy Slovenskej republiky, Pauličková, A., Stati 04/2002
Postavení nuceného správce družstevní záložny a banky a některé otázky související, Lisse, L., Stati 04/2002
Vlastnické právo k cenným papírům, Elek, Š., Stati 04/2002
Specifické instrumenty právní a věcné aproximace v oblasti justice a vnitřních věcí, Pikna, B., Stati 04/2002
REZKOVÁ, Andrea:Potřebujeme nový shromažďovací zákon?, Šmidmayer, J., Stati 04/2002
Karel Engliš jako logik a právní filozof, Weinberger, O., Stati 04/2002
Zpráva o pražské konferenci k problematice Mezinárodního trestního soudu, Bílková, V., Z vědeckého života 03/2002
Dny otevřených dveří v Akademii věd ČR, Vostrá, L., Z vědeckého života 03/2002
Vědecká konference "Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou", Schelle, K., Z vědeckého života 03/2002
K odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena, Večeřa, M., Z vědeckého života 03/2002
Grúň, Ĺ.: Dejiny daní, poplatkov a cla, Bratislava, vydavateĺstvo HOLOPRINT 2000, 156 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 03/2002
Willem van Kemenade: China, Hong Kong, Taiwan, Inc., Vintage Books. A Division of Random House, Inc., New York 1998, 480 s., Kokarev, K., Stepanova, G., Recenze a anotace 03/2002
Mizející židovský právník: bude mít židovská asimilace vliv na sociální vědomí právnické profese?, Dershowitz, A., Informace 03/2002
Mezinárodní tribunál pro mořské právo - první případy, Ondřej, J., Stati 03/2002
Společnosti v mezinárodním právu soukromém - k novému vývoji v českém právu a právu Evropských společenství, Pauknerová, M., Stati 03/2002
Sloboda prejavu v retrospektíve rozhodnutí orgánov Rady Európy, Svák, J., Stati 03/2002
Nástin polemiky o možnosti a znacích evropské ústavy, Holub, J., Stati 03/2002
Elektronické právo na Slovensku, Brabec, F., Z vědeckého života 02/2002
Michal Králík: Právo ve sportu, C.H. Beck, Praha, 2001, 278 s., Novák, F., Recenze a anotace 02/2002
Grúň, L.: Bankovníctvo a poisťovníctvo, Bratislava, Eurounion 2001, 163 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 02/2002
Francoise Hildesheimer: Du Siecle d'or au Grand Siecle, L'Etat en France et en Espagne, XVIe - XVIIe siecle, Flammarion, Paris 2000, Riegrová, B., Recenze a anotace 02/2002
Philip Norton [ed.]: Parliaments and Presure Groups in Western Europe, London 1999, 181 str., Kysela, J., Recenze a anotace 02/2002
Vývoj chebské zemské a městské správy do počátku 15. století, Knoll, V., Stati 02/2002
Princip subsidiarity a proporcionality v tvorbě komunitárního práva, Běhan, P., Stati 02/2002
O normách a chaose (Opatrný chválospev na povinnosť), Krsková, A., Stati 02/2002
Bikameralismus a demokracie, Kysela, J., Stati 02/2002
K problematice postavení pracovníků s částečnými úvazky v pracovním právu podle evropského a českého práva, Novotná, E., Stati 01/2002
Zpráva o konání 3. ročníku Mezinárodní letní školy o řešení sporů v Berlíně, Malíř, J., Z vědeckého života 01/2002
Patakyová, M.: Obchodný register. Vybrané a súvisiace problémy, Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UKo 1999, 229 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 01/2002
Normotvorba a životné prostredie - Universitas Comeniana: Acta Facultatis Iuridicae XX, Bratislava 2001, Sobotka, M., Recenze a anotace 01/2002
Michal Tomášek: Evropský systém ochrany bankovního klienta, 1. vyd. Karolinum Praha, 2001, 156 s., Bakeš, M., Recenze a anotace 01/2002
Ladislav Balko, Právo finančného trhu, EPOS, Bratislava 2001, 303 s., Králik, J., Recenze a anotace 01/2002
K zákonné úpravě družstev po velké novele obchodního zákoníku, Helešic, F., Glosy 01/2002
Útěk od praporů, Bertelmann, K., Diskuse 01/2002
Vztah Listiny základních práv a svobod k Ústavě České republiky, Šámalík, F., Stati 01/2002
Vliv vládních a správních reforem na přechod od direktivní ekonomiky k tržní ekonomice (příklad států střední a východní Evropy), Pitschas, R., Stati 01/2002