archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
         
         


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku , všechny rubriky

Mezinárodní kongres římského práva SIHDA, Bělovský, P., Z vědeckého života 02/2003
Vědecká konference "Aktuální otázky konkurzu a vyrovnání - trestněprávní a ekonomické dopady", Schelle, K., Z vědeckého života 02/2003
33. výukový cyklus Mezinárodního institutu lidských práv ve Štrasburku, Malíř, J., Z vědeckého života 02/2003
Poznámka k jedné bizarní reflexi judikatury Ústavního soudu, Malenovský, J., Diskuse 02/2003
Odpověď mezinárodního práva na hrozbu mezinárodního terorismu, Šturma, P., Stati 02/2003
Malá úvaha o analogii ve veřejném právu, Kindl, M., Stati 02/2003
Analogie jako právní institut a jako způsob usuzování, Hajn, P., Stati 02/2003
Obdoba (poznámky k analogii v právu), Eliáš, K., Stati 02/2003
Digesta Iustiniani, Skřejpek, M., Recenze a anotace 01/2003
Pavel Maršálek, Protektorát Čechy a Morava, UK Praha, nakladatelství Karolinum 2002, 347 s., Adamová, K., Recenze a anotace 01/2003
Trojí plod parlamentního výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, Kysela, J., Recenze a anotace 01/2003
Ján Azud: Základy medzinárodného práva, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2001, 396 str., Šišková, N., Recenze a anotace 01/2003
Gerhard Kegel, Klaus Schurig, Internationales Privatrecht, Ein Studienbuch, 8. vyd., Mnichov, Beck, 2000, 1032 s., Pauknerová, M., Recenze a anotace 01/2003
Střední Evropa jako evropský region, Bertelmann, K., Diskuse 01/2003
Problematika možného přistoupení Evropských společenství k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve světle aktuálního vývoje, Šišková, N., Stati 01/2003
K mezím svobody projevu v právu USA, Bartoň, M., Stati 01/2003
Charta základních práv Evropské unie a její právní a věcná dimenze, Pikna, B., Stati 01/2003
Jak se studuje na právnické fakultě Ruské univerzity družby národů [RUDN] v Moskvě, Knoll, V., Smržová, P., Outlá, V., Šejvl, M., 06/2002
Zpráva o kolokviu na téma "Implementation and Enforcement of International Environmental Law", Bílková, V., Z vědeckého života 06/2002
Právo, postmoderna a životní jubileum prof. J. Boguszaka, Maršálek, P., Z vědeckého života 06/2002
Gregušová, D.: Počítačový program a právo, Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UK 1999, 170 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 06/2002
Tim J. Hochstrasser, Natural Law Theories in the Early Enlightenment, Cambridge University Press, Cambridge 2000, 246 s., Šejvl, M., Recenze a anotace 06/2002
Josef Macur: Kompenzace informačního deficitu procesní strany v soudním sporu, Masarykova univerzita Brno 2000, 253 s., Stavinohová, J., Recenze a anotace 06/2002
Pavel Svoboda, Michal Kroft, Karel Beran, David Emr, Libor Frýzek, Radek Váňa, Martin Vít: Právní a daňové aspekty e-obchodu, 1. vyd. Linde Praha a.s., 2001, 461 s., Tomášek, M., Recenze a anotace 06/2002
Evropské družstvo - "věčný návrh" nebo projekt, který má budoucnost?, Steding, R., Stati 06/2002
Výše úroků z prodlení podle ustanovení čl. 78 Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Lejček, D., Stati 06/2002
Mezinárodně právní ochrana dětí před zapojováním do ozbrojených konfliktů, Schellongová, I., Stati 06/2002
Kolizní smluvní právo, výhrada veřejného pořádku a mezinárodně kogentní norny, Týč, V., Rozehnalová, N., Stati 06/2002
Právní principy a některé jiné věci, Telec, I., stati 06/2002
Vědecký seminář k problematice globalizace, Schelle, K., Z vědeckého života 05/2002
Vědecká konference "Bezpečnostní systém České republiky", Schelle, K., Z vědeckého života 05/2002
Čestný doktorát prof. dr. Wolfgangu Hromadkovi, Šimka, K., Z vědeckého života 05/2002
W. Witkowski, Aleksander This a Jan Kanty Wolowski - wybitni prawnicy Królewstwa Polskiego, Wydawnictwo Uniwersitetu Marii Curie - Sklodowskiej, Lublin 2001, 271 s., Adamová, K., Recenze a anotace 05/2002
Ludmila Němcová a kolektiv, Vybrané kapitoly z českého družstevnictví, Družstevní asociace ČR, Praha 2001, 163 s., Adamová, K., Recenze a anotace 05/2002
Pavel Šturma, Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Linde Praha, a.s., Praha, 2001, 268 s., Křepelka, F., Recenze a anotace 05/2002
Walter Kälin: Grundrechte im Kulturkonflikt, Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2000, Scheu, H., Recenze a anotace 05/2002
Miloš Večeřa: František Weyr, Masarykova univerzita, Brno 2001, 301 s., Macur, J., Recenze a anotace 05/2002
K otázkám lidských práv a svobod, Bertelmann, K., Diskuse 05/2002
Právní systémy a jejich hloubková struktura, Krecht, J., Stati 05/2002
K vývoji názorů při tvorbě návrhu stanov Evropského družstva, Helešic, F., Stati 05/2002
Práce a pracovní právo v procesu společenských a hospodářských změn, Hromadka, W., Stati 05/2002
Soukromé právo na prahu třetího tisíciletí, Hurdík, J., Stati 05/2002
Právní podmínky zapojení České republiky do Evropské měnové unie, Tomášek, M., Stati 05/2002
Vědecká konference "Současnost a perspektivy úpadkového práva", Schelle, K., Z vědeckého života 04/2002
Princ Michael z Albany: Skotsko, zapomenutá monarchie, Volvox Globator, Praha 2000, Riegrová, B., Recenze a anotace 04/2002
Miháliková, A., Horniaková, Ĺ.: Finančné a menové vzťahy v teórii a praxi. Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UK 1999, 244 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 04/2002
Petr Havlan: Vlastnictví státu, Masarykova univerzita, Brno 2000, 230 s., Bejček, J., Recenze a anotace 04/2002
Vladimír Smejkal a kol., Právo informačních a telekomunikačních systémů, C.H. Beck, Praha 2001, Maštalka, J., Recenze a anotace 04/2002
Naděžda Šišková: Evropská unijní ochrana lidských práv, Linde, Praha 2001, 217 s., Blahož, J., Recenze a anotace 04/2002
Optimálny daňový systém a integračné perspektívy Slovenskej republiky, Pauličková, A., Stati 04/2002
Postavení nuceného správce družstevní záložny a banky a některé otázky související, Lisse, L., Stati 04/2002
Vlastnické právo k cenným papírům, Elek, Š., Stati 04/2002
Specifické instrumenty právní a věcné aproximace v oblasti justice a vnitřních věcí, Pikna, B., Stati 04/2002
REZKOVÁ, Andrea:Potřebujeme nový shromažďovací zákon?, Šmidmayer, J., Stati 04/2002
Karel Engliš jako logik a právní filozof, Weinberger, O., Stati 04/2002
Zpráva o pražské konferenci k problematice Mezinárodního trestního soudu, Bílková, V., Z vědeckého života 03/2002
Dny otevřených dveří v Akademii věd ČR, Vostrá, L., Z vědeckého života 03/2002
Vědecká konference "Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou", Schelle, K., Z vědeckého života 03/2002
K odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena, Večeřa, M., Z vědeckého života 03/2002
Grúň, Ĺ.: Dejiny daní, poplatkov a cla, Bratislava, vydavateĺstvo HOLOPRINT 2000, 156 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 03/2002
Willem van Kemenade: China, Hong Kong, Taiwan, Inc., Vintage Books. A Division of Random House, Inc., New York 1998, 480 s., Kokarev, K., Stepanova, G., Recenze a anotace 03/2002
Mizející židovský právník: bude mít židovská asimilace vliv na sociální vědomí právnické profese?, Dershowitz, A., Informace 03/2002
Mezinárodní tribunál pro mořské právo - první případy, Ondřej, J., Stati 03/2002
Společnosti v mezinárodním právu soukromém - k novému vývoji v českém právu a právu Evropských společenství, Pauknerová, M., Stati 03/2002
Sloboda prejavu v retrospektíve rozhodnutí orgánov Rady Európy, Svák, J., Stati 03/2002
Nástin polemiky o možnosti a znacích evropské ústavy, Holub, J., Stati 03/2002
Elektronické právo na Slovensku, Brabec, F., Z vědeckého života 02/2002
Michal Králík: Právo ve sportu, C.H. Beck, Praha, 2001, 278 s., Novák, F., Recenze a anotace 02/2002
Grúň, L.: Bankovníctvo a poisťovníctvo, Bratislava, Eurounion 2001, 163 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 02/2002
Francoise Hildesheimer: Du Siecle d'or au Grand Siecle, L'Etat en France et en Espagne, XVIe - XVIIe siecle, Flammarion, Paris 2000, Riegrová, B., Recenze a anotace 02/2002
Philip Norton [ed.]: Parliaments and Presure Groups in Western Europe, London 1999, 181 str., Kysela, J., Recenze a anotace 02/2002
Vývoj chebské zemské a městské správy do počátku 15. století, Knoll, V., Stati 02/2002
Princip subsidiarity a proporcionality v tvorbě komunitárního práva, Běhan, P., Stati 02/2002
O normách a chaose (Opatrný chválospev na povinnosť), Krsková, A., Stati 02/2002
Bikameralismus a demokracie, Kysela, J., Stati 02/2002
K problematice postavení pracovníků s částečnými úvazky v pracovním právu podle evropského a českého práva, Novotná, E., Stati 01/2002
Zpráva o konání 3. ročníku Mezinárodní letní školy o řešení sporů v Berlíně, Malíř, J., Z vědeckého života 01/2002
Patakyová, M.: Obchodný register. Vybrané a súvisiace problémy, Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UKo 1999, 229 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 01/2002
Normotvorba a životné prostredie - Universitas Comeniana: Acta Facultatis Iuridicae XX, Bratislava 2001, Sobotka, M., Recenze a anotace 01/2002
Michal Tomášek: Evropský systém ochrany bankovního klienta, 1. vyd. Karolinum Praha, 2001, 156 s., Bakeš, M., Recenze a anotace 01/2002
Ladislav Balko, Právo finančného trhu, EPOS, Bratislava 2001, 303 s., Králik, J., Recenze a anotace 01/2002
K zákonné úpravě družstev po velké novele obchodního zákoníku, Helešic, F., Glosy 01/2002
Útěk od praporů, Bertelmann, K., Diskuse 01/2002
Tvorba práva a její regulace - zkušenosti a problémy, Šín, Z., Stati 01/2002
Vztah Listiny základních práv a svobod k Ústavě České republiky, Šámalík, F., Stati 01/2002
Vliv vládních a správních reforem na přechod od direktivní ekonomiky k tržní ekonomice (příklad států střední a východní Evropy), Pitschas, R., Stati 01/2002
O potřebě reformy senátu: ze zkušeností polské demokracie, Sokolewicz, W., Stati 01/2003
T. Buergenthal, R. Norris, D. Sheltonová, Protecting Human Rights in the Americas. Selected Problems (Ochrana lidských práv na americkém kontinentě. Vybrané problémy), Kehl - Strasbourg - Arlington, 1990, 561 s., Jílek, D., Recenze a anotace 09-10/1991
A. Kiss (dir.), L'écologie et la loi (Ekologie a zákon), Paris, Ed. l'Harmattan, coll. Environnement, 1989, 404 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 09-10/1991
La réparation des dommages catastrophiques (Náhrada škod způsobených katastrofami), XIIIes Journées d'études juridiques - Jean Dabin, Louvain-la-neuve, Université Catholique de Louvain-Faculté de droit, 16-17-18 novembre 1988, 487p., Zástěrová, J., Recenze a anotace 09-10/1991
Derek Morgan, R. G. Lee, Blackstone's guide to the human fertilisation and embyology Act 1990, London, 1991, 261 s., Haderka, J., Recenze a anotace 09-10/1991
Bernat, Erwin (ed.), Fortpflanzungsmedizin - Wertung und Gesetzgebung (Beiträge zum Entwurf eines Fortpflanzungshilfegesetzes), Wien, Verlag der österreichischen Staatsdruckerei, 1991, 142 s., Haderka, J., Recenze a anotace 09-10/191
Gérard Cornu a kol., Vocabulaire juridique (Právnický slovník), 2. vyd., Paris, Presses universitaires de France, 1990, XIX+859 s., Fekete, I., Recenze a anotace 09-10/1991
Učebnice římského práva, Knapp, V., Recenze a anotace 09-10/1991
Významné dílo světové komparatistiky, Knapp, V., Recenze a anotace 09-10/1991
Odkud přicházíme (a kam tedy jdeme)? Jan Patočka, Kacířské eseje o filozofii dějin, Praha, Academia, 1990, 162 s., Eliáš, K., Recenze a anotace 09-10/1991
Anketa ke koncepčním otázkám tvorby nové ústavy ČSFR a ústav republik, Redakce, Diskuze 09-10/1991
Životní jubileum JUDr. Jana Kostečky, CSc., Redakce, Stati 09-10/1991
Profesoru Igoru Tomešovi k šedesátinám, Redakce, Stati 09-10/1991
K zákonné úpravě vztahů v družstevnictví, Suchánek, J., Stati 09-10/1991
K problematice dualismu práva soukromého a veřejného, Pekárek, M., Stati 09-10/1991
Rozbor vztahů mezi ústřední vládou a místní správou v různých systémech: pojmový rámec a některé příklady, Elander, I., Stati 09-10/1991
Empirický výzkum měst v SRN - tendence, otázky a přístupy, Wollmann, H., Stati 09-10/1991
Tvorba ústavy ČSFR: Je soudní kontrola ústavnosti nezbytná? Jakou má mít formu?, Coleman, W., T., Stati 09-10/1991
Náčrt problémů a možných alternativ týkajících se omezení práv, zejména práva na soukromí a náboženské svobody, Tribe, L., H., Stati 09-10/1991
K otázce poznávání v právní vědě, Lakatoš, M., Stati 09-10/1991
Federativní stát a jeho právní systém, Krecht, J., Stati 09-10/1991
Majetková práva zahraničních investorů a nová čs. ústava, Zemánek, J., Stati 07-08/1991
Pracovní právo v tržním hospodářství, Kalenská, M., Stati 07-08/1991
Reforma sociálního zabezpečení a nový ústavní systém, Kostečka, J., Stati 07-08/1991
Svoboda podnikání a právní regulace zahraničně obchodních vztahů, Pauknerová, M., Stati 07-08/1991
Problémy nové právní úpravy ochrany životního prostředí v ČSFR, Kindl, M., Stati 07-08/1991
Evropská konvence lidských práv, Skála, J., Stati 07-08/1991
Státní správa a správní právo před listopadem a po listopadu 1989, Matula, M., Stati 07-08/1991
K demokratické tradici československého konstitucionalismu, Grospič, J., Matula, M., Stati 07-08/1991
Společensko-politické a právní předpoklady ústavnosti a zákonnosti, Lakatoš, M., Stati 07-08/1991
Dvojí zamyšlení o právu a svobodě, Boček, O., Stati 07-08/1991
Dominique Carreau, Droit international (Mezinárodní právo), 2e éd., Etudes internationales (Mezinárodní studie), No 1, Paris, Pedone, 1988, 618 s., Šturma, P., Stati 06/1991
Poznámky k tvorbě právních norem, Bičovský, J., Bahbouh, R., Stati 06/1991
Ústavní ochrana svobody projevu, svobody tisku a svobody sdružování a shromažďování, Mazer, R., A., Stati 06/1991
Právo Evropských společenství a čs. právní řád, Kalenský, P., Stati 06/1991
K problematice nového čs. občanského práva, Kanda, A., Stati 06/1991
Právní kultury ve vzájemném srovnání, Blankenburg, E., Stati 06/1991
Nad variantami nového státoprávního uspořádání Československého státu, Gerloch, A., Stati 06/1991
K mezinárodněprávním aspektům návrhu nové československé ústavy, Wagner, A., Stati 06/1991
K povaze pluralistické demokracie - úvahy politologicko-konstitucionalistické, Klokočka, V., Stati 06/1991
Seminář o evropském kartelovém právu, Pokorná, J., Z vědeckého života 05/1991
Přednáška univerzitního profesora H. G. Heinricha v Praze, Ondrašik, M., Z vědeckého života 05/1991
Jean-Claude Gautron, Droit européen (Evropské právo), 4e ed., Paris, Dalloz, 1989, 199 s., Šturma, P., Recenze a anotace 05/1991
Informační systém o čs. právních předpisech - CS LEGSYS, Cvrček, F., Novák, F., Donát, J., Stati 05/1991
Bezmocnost práva a instrumentální používání práva, Blankenburg, E., Stati 05/1991
Ústavní stížnosti, Blahož, J., Stati 05/1991
Ústavní ustanovení, která se vztahují k soudnictví a k přezkoumávání ústavnosti zákonů, Wright, N., Stati 05/1991
Soudnictví - základní otázky, Fried, Ch., Stati 05/1991
Ochrana práv menšin v nové československé ústavě, Rosenthal, A. J., Stati 05/1991
Obecné principy právní úpravy mezinárodní kupní smlouvy, Kanda, A., Stati 05/1991
Zaměstnanecká participace na řízení podniku, Tomeš, I., Stati 05/1991
René David, Camille Jauffret - Spinosi, Les grands systemes de droit contemporains (Velké systémy súčasného práva), 9. vyd., Paris, Dalloz, 1988, 734 s., Fekete, I., Recenze a anotace 04/1991
Johan Huizinga, Jeseň stredoveku - Homo ludens, Bratislava, Tatran, 1990, 377 s., Eliáš, K., Recenze a anotace 04/1991
Postavy a problémy českých dějin, Eliáš, K., Recenze a anotace 04/1991
Vznikla nová odborná společnost, Tomeš, I., Z vědeckého života 04/1991
Projekt komparativního konstitucionalismu Americké rady pro výzkum společností a mezinárodní konference Konstitucionalismus a přechod k demokracii ve východní Evropě, Matula, M., Grospič, J, Syllová, J., Informace 04/1991
Mezinárodněprávní úprava postavení uprchlíků, Šturma, P., Stati 04/1991
Subjekty práva životního prostředí, Zástěrová, J., Stati 04/1991
Národnostní vztahy v novém státě: případ Izraele, Lazin, F., A., Stati 04/1991
Konstitucionalismus, Howard, D., A., E., Stati 04/1991
Problematika lidských práv v návrhu československé ústavy, Garbus, M., Stati 04/1991
Československé ústavní dějiny, Pěchota, V., Stati 04/1991
Zpráva o obhajobě kandidátské disertační práce JUDr. Janky Šintálové, , Z vědeckého života 03/1991
P. A. Leme Machado, Direito Ambiental Brazileiro (Brazilské právo životního prostředí), 2. ed., Sao Paulo, Revista dos Tribunais, 1989, 478 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 03/1991
Přednáška profesora Dr. A. Lazina v Ústavu státu a práva ČSAV, Syllová, J., Ondrašik, M., Informace 03/1991
Zasedání Stálého výzkumného výboru Mezinárodní asociace pro politickou vědu, Skála, J., Informace 03/1991
Odklon v trestním řízení, Suchý, O., Stati 03/1991
Orgány státní ochrany přírody jakožto tzv. dotčené orgány ve smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících, Wurstová, J., Zástěrová, J., Stati 03/1991
Hospodářské komory de lege ferenda, Fiala, J., Stati 03/1991
Centralizace a decentralizace v místní správě a ústavní soudnictví, Blahož, J., Stati 03/1991
Tvorbu práva na úroveň právní vědy, Lakatoš, M., Stati 03/1991
Právní kultura, právní stát a rule of law v historickém kontextu východní periferie Evropy, Kulcsár, K., Stati 03/1991
Zpráva o obhajobě kandidátské disertační práce JUDr. Vladimíra Balaše, , Z vědeckého života 02/1991
Zpráva o obhajobě doktorské disertační práce JUDr. Jiřího Klaboucha, CSc., , Z vědeckého života 02/1991
Ustavení Asociace právníků ČSFR, Mates, P., Z vědeckého života 02/1991
Quantitative Analyses of Law, A Comparative Empirical Study (Kvantitativní analýzy práva, srovnávací empirická studie). Sources of Law in Eastern and Western Europe, Ed. Heinz Schäffer, Attila Rácz ve spolupráci s Barbara Rhode, Budapest, Akadémia Kiadó, Cvrček, F., Recenze a anotace 02/1991
Thomas Buergenthal, International Human Rights in a Nutshell (Mezinárodní ochrana lidských práv v kostce), St. Paul, 1988, 283 s., Jílek, D., Recenze a anotace 02/1991
F. Sudre, La Convention européenne des droits de l'homme (Evropská úmluva o lidských právech), Presses Universitaires de France, "Que sais-je?", No 2513, Paris, 1990, 127 s., Šturma, P., Recenze a anotace 02/1991
O.V. Danilenko, Stimulirovanije ochrany prirody v narodnom chozjajstve (Stimulování ochrany přírody v národním hospodářství), Moskva, Nauka, 1989, 128 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 02/1991
Peter Škultéty, Štátna správa v súčasných podmienkach, Veda, Bratislava, 1990, 207 s., Štefanovič, M., Recenze a anotace 02/1991
Multiplikace trestních norem v republikánském Římě a její příčiny, Skřejpek, M., Stati 02/1991
K dalšímu výzkumu české státnosti, Adamová, K., Stati 02/1991
Správní dozor, Kopecký, M., Stati 02/1991
Několik úvah nad institutem majetkových vztahů mezi manžely, Hrušáková, M., Fiala, J., Stati 02/1991
Právní stát, sociální nesourodost a kulturní improvizace: případ moderní indické společnosti, Gandhi, J., S., Stati 02/1991
Federalismus a soudní kontrola ústavnosti, Jackson, V., S., Stati 02/1991
Koncepce reformy vzdělávání na právnické fakultě Univerzity Karlovy v společenských souvislostech, Pavlíček, V., Stati 02/1991
T.T. Smith, jr., P. Kromarek, Understanding US and European Environmental Law, Graham and Trotman / M. Nijhoff, Londýn, Dordrecht, 1989, 171 s., Kindl, M., Recenze a anotace 11/1990
Přednáška profesora K. W. Deutsche v Praze, Ondrašik, M., Z vědeckého života 01/1991
Vývoj institutu diplomatické ochrany a trendy mezinárodněprávní úpravy ochrany investic, Šturma, P., Stati 01/1991
Návrh úmluvy o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku a stanovisko Československa - na okraj rozhodování rakouských soudů o československých jaderných elektrárnách, Pauknerová, M., Balaš, V., Stati 01/1991
Soustava ústavních soudů v Jugoslávii, Kristan, I., Stati 01/1991
Zahraniční věci v moderní ústavě, Stein, E., Yntema, H., E., Stati 01/1991
Belgie a Československo: úvahy o federalismu, Delpérée, F., Stati 01/1991
Studie o federalismu ke zvážení tvůrcům československé ústavy, Tribe, L., H., Stati 01/1991
Lidská práva a trestní řízení, Schwartz, H., Stati 01/1991
Církevní sňatek po novele zákona o rodině, Hrdina, A., Stati 03/1999
Československý právní řád na rozcestí, Eliáš, K., Stati 09/1990
Poznámky k odnímání vlastnictví, Zachariáš, J., Diskuze 07/1997
Malá poznámka k odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru, Zachariáš, J., Glosy 08/1998
Zásady personálního managementu, Prunner, P., Informace 10-11/1997
Malá poznámka k chovu nebezpečných druhů zvířat, Kind, M., Glosy 08/1996
Dopad rozdílu mezi veřejným a soukromým právem na právní praxi, Kind, M., Diskuze 07/1997
Nové kompetence ve vztahu k vodám, Kind, M., Stati 05/1997
Soud nad církevním soudcem, Hrdina, A., Glosy 04/2000
Malé zamyšlení nad starým tématem (převisů a podrostů), Kindl, M., Glosy 05/1999
Poznámka k vlastnictví vod, Kind, M., Stati 02/1997
Spotřebitelské soutěže a hry v předválečném Československu, Eliáš, K., Stati 03/1999
K ratifikaci rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Českou republikou, Malenovský, J., Stati 03/1998
Odpovědnost za škodu způsobenou závadným výrobkem podle direktivy Rady Evropských společenství č. 85/374/EHS, Mrázek, J., Stati 03/1998
Ochrana lidských práv v Evropě podle jedenáctého protokolu, Boháč, L., Stati 03/1998
Karolina Adamová, K historii evropského federalismu, Praha, Karolinum, Univerzita Karlova, 1997, Riegrová, B., Recenze a anotace 03/1998
Josef Macur, Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita v Brně, Spisy právnické fakulty č. 184, 1. vydání, 1997, Faldyna, F., Recenze a anotace 03/1998
Ivo Telec, Autorský zákon. Komentář. C.H. Beck, Praha 1997, Eliáš, K., Recenze a anotace 03/1998